Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 21 straipsnio straipsnio pakeitimas

Papildyti 21 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) 2023 m. finansų įstaigai, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (toliau – finansų įstaiga) sumokėtas palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą). Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iš finansų įstaigos yra paėmęs daugiau kaip vieną kreditą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiam gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) su finansų įstaiga buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl Lietuvos Respublikoje esančio gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2.   Vyriausybė iki įstatymo įsigaliojimo priima įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.   Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų mokestinio laikotarpio pajamas.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas