Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

projektas
reg. Nr. T-21
2.22 darbotvarkės klausimas
sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės tarybos  2013 m. rugpjūčio  28 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, pasvalyje,  nuomos“ pakeitimo

 

2014 m. vasario    d.

Nr.

T1-

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“ (pakeistą Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T1-238):

1. Papildyti sprendimo 1 punktą 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 punktais ir juos išdėstyti taip:

1.9. poilsio namelį (pastatas pažymėtas plane – 8K1ž, unikalus Nr. 6798-7005-0086, bendras plotas – 48,22 kv. m);

1.10. dviračių nuomos punktą (pastatas pažymėtas plane – 9L1ž, unikalus Nr. 6798-7005-0097, bendras plotas – 63,65 kv. m);

1.11. teniso aikštelę (unikalus Nr. 6798-7005-0175, pažymėta plane – b4, plotas – 1633,81 kv. m);

1.12. aikštelę (unikalus Nr. 4400-2266-0891, pažymėta plane – 1b2, plotas – 2118,39 kv. m).“

2. Pakeisti Savivaldybės turto nuomos sutarties projektą, kuriam pritarta Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“ 3 punktu:

2.1. Papildyti Sutarties 1 punktą 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 punktais ir juos išdėstyti taip:

1.9. poilsio namelį (pastatas pažymėtas plane – 8K1ž, unikalus Nr. 6798-7005-0086,               bendras plotas – 48,22 kv. m);

1.10. dviračių nuomos punktą (pastatas pažymėtas plane – 9L1ž, unikalus Nr. 6798-7005-0097, bendras plotas – 63,65 kv. m);

1.11. teniso aikštelę (unikalus Nr. 6798-7005-0175, pažymėta plane – b4, plotas – 1633,81 kv. m);

1.12. aikštelę (unikalus Nr. 4400-2266-0891, pažymėta plane – 1b2, plotas – 2118,39 kv. m).“

2.2. Pakeisti Sutarties 10.2 ir 10.8 punktus ir juos išdėstyti taip:

10.2. savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir ne rečiau kaip kas 3 metus atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą (atlikti turto atnaujinimo darbus, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant) bei raštu informuoti nuomotoją. Šalių raštu suderintos išlaidos dėl einamojo remonto atlikimo įeina į Sutarties 10.8 punkte nurodytą investicijų sumą;“

10.8. per 3 metus investuoti ne mažiau kaip 0,2 mln. Lt (du šimtus tūkstančių litų), iš jų ne mažiau nei 65 tūkst. Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius litų) kiekvienais metais iki tol, kol bus investuota visa suma. Investicijos į ilgalaikį turtą turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų investicijų, likusi investicijų dalis – ne daugiau 40 proc. – į rinkodaros priemones (užsakomieji straipsniai, reklaminiai plakatai, lankstinukai ir pan.). Ilgalaikis materialus turtas ir nematerialus turtas suprantami taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką;“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

 

 

Parengė

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Gytis Vitkus

2014-01-13

 

Suderinta DVS Nr. RTS-26

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus    pavaduotojas

Paulius Petkevičius

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja

Jurgita Karčiauskienė

 

Bendrojo skyriaus vyresnioji

specialistė

Jurgita Stelionienė

 

 

 

Išsiųsti: Investicijų ir turto valdymo skyriui – 1,

Apskaitos sk. – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

 

 

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-193 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO DVARELIŠKIŲ G. 1, PASVALYJE, NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 11 d.

Pasvalys

 

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai: Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“. 

 

 

Turinys: Atsižvelgiant į Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl viešo konkurso būdu organizuojamo patikėjimo teise valdomo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos, papildomas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T1-193 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos“ ir juo patvirtintas nuomos sutarties projektas.

 

 

 

 

Investicijų ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                            Gytis Vitkus