Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ DĖL MENTORYSTĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimu Nr.

 

TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ DĖL MENTORYSTĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.    Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje nurodytais įstaigos vadovais ar karjeros valstybės tarnautojais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 5 dalyje nurodytais vidaus tarnybos sistemos pareigūnais ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais diplomatais (toliau kartu – valstybės tarnautojai) tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme, Vidaus tarnybos statute, Diplomatinės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

3.    Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis ar skiriantis asmuo arba kolegialios institucijos vadovas (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo), likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki valstybės tarnautojui sukaks Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje arba Diplomatinės tarnybos įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nustatytas amžius, įvertina poreikį sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės.

Vertindamas poreikį sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo įvertina, ar valstybės tarnautojas gali padėti kitiems toje pačioje valstybės arba savivaldybės institucijoje ar įstaigoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir (ar) statutiniams valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, kurti ir plėtoti ryšių tinklą, prisidėti tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus, padėti suplanuoti asmeninę karjerą, supažindinti su valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos organizacine kultūra, tradicijomis arba motyvuoti siekti geresnių veiklos  rezultatų.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui nusprendus, kad yra poreikis sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo raštu siūlo valstybės tarnautojui sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės.

4.    Valstybės tarnautojas, gavęs valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens rašytinį pasiūlymą sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, per 5 darbo dienas nuo šio pasiūlymo gavimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui raštu praneša, ar sutinka sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės. Jei valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo gavimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui raštu nepraneša, kad sutinka sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės.

5.    Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės su valstybės tarnautoju gali būti sudaroma ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Jei terminuota darbo sutartis dėl mentorystės sudaryta trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui, šią sutartį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali pratęsti, tačiau bendra šios sutarties trukmė negali viršyti 2 metų.

6.    Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės su valstybės tarnautoju turi būti sudaryta iki:

6.1. įstaigos vadovo ar valstybės tarnautojo atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) dienos arba;

6.2. vidaus tarnybos sistemos pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 72 straipsnio 1 dalies 2 punktą dienos, arba;

6.3. diplomato tarnybos sutarties ir terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimo pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo 92 straipsnio 1 dalies 5 punktą dienos.

7.    Darbuotojas, su kuriuo sudaryta terminuota darbo sutartis dėl mentorystės, pradeda dirbti pasibaigus tarnybos santykiams.

8.    Terminuota darbo sutartis dėl mentorystės sudaroma vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

 

 

_________________