Projektas Nr. TSP-102

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUPIŠKIO LIGONINEI IMTI TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ

 

2021 m. kovo    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2021 m. kovo 16 d. raštą Nr. 12-89 „Dėl leidimo naudotis kredito paslaugomis“ ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės stebėtojų tarybos 2021 m. kovo 16 d. posėdžio protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Leisti viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei imti trumpalaikę 150 000 eurų paskolą (sąskaitos kreditą) iki 2023 m. balandžio 1 d. įkeičiant įstaigos lėšas, esančias banko sąskaitoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

Reda Totorienė