Projektas Nr. TSP-39

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“,  Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos         2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės 2021 m. vasario 11 d. posėdžio protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis