Projektas Nr. XIVP-1697(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ REGISTRO ĮSTATYMO NR. I-2237 9 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Papildyti 9 straipsnio 1 dalį nauju 20 punktu:

20) požymis, kad asmuo yra sudaręs susitarimą dėl civilinės sąjungos, susitarimo dėl civilinės sąjungos sudarymo ir pabaigos datos.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Informacija apie giminystės ir svainystės ryšius gali būti teikiama teisėtvarkos, žvalgybos subjektams, mokesčių administravimo institucijoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti; Lietuvos Respublikos Seimo komisijoms – įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų nustatyta tvarka pavestiems uždaviniams įgyvendinti. Informacija apie giminystės ryšius gali būti teikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai teisės aktuose jai nustatytoms funkcijoms atlikti; notarams – paveldėjimo byloms tvarkyti ir nustatyti, ar nėra įstatymų nustatytų apribojimų sudaryti sandorius su artimaisiais giminaičiais; asmenims, kuriems įstatymų nustatyta teisė spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, – sprendimams šiais klausimais priimti; konsuliniams pareigūnams – kai to reikia konsulinei veiklai atlikti, taip pat nustatyti, ar nėra įstatymų nustatytų apribojimų sudaryti santuoką, civilinę sąjungą ir sandorius su artimaisiais giminaičiais; Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui – kai įregistruojami nekilnojamieji daiktai, įgyti nuosavybėn įgyjamąja senatimi; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – nemokumo administratoriaus skyrimo apribojimams nustatyti; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui – kai to reikia organizuojant okupacijų laikotarpiu žuvusių, dingusių be žinios, represuotų, persekiotų, nukentėjusių Lietuvos gyventojų, pasipriešinimo okupacijoms dalyvių, laisvės kovotojų palaikų identifikavimą, ieškant jų giminaičių.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas