Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-182 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į PRIENŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės   d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“, 12.4.3 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T3-182 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Deleguoti į Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą:

Jurgitą Čerkauskienę, Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją;

Jūratę Mickevičienę, Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėją;

Rimantą Šiugždinį, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėją. “

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras