Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NARIO SIŪLYMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ

 

2022 m. .................... d. Nr. ...

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kvietimą siūlyti savivaldybių atstovus į formuojamas regionines kultūros tarybas, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Siūlyti Dainą Kinčinaitienę, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją, į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą Regioninę kultūros tarybą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras