Projektas Nr. TSP-94

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS taryba

 

sprendimas

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, Kupiškio  rajono savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės        28 d.  sprendimą Nr. TS-139 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės meras                                                                                                 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė