Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIŲ VADOVŲ IR SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKINIŲ KVALIFIKACIJos IR KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMŲ PAKEITIMO PAGAL REGLAMENTO (ES) 2015/340 8 STRAIPSNĮ ir su tuo susijusio SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJŲ PAŽYMĖJIMŲ pakeitimo TVARKOS NUSTATYMO

 

2024 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir įgyvendindamas  2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. balandžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/893, 8 straipsnį, nustatau, kad:

1. Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra):

1.1. skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams, turintiems Agentūros iki 2024 m. rugpjūčio 4 d. suteiktą aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus (ADI) kvalifikaciją, ją pakeičia (pervadina) į aerodromo skrydžių valdymo (ADC) kvalifikaciją ne vėliau kaip iki 2027 m. rugpjūčio 4 d;

1.2. Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju, aerodromo radiolokacinio valdymo (RAD) kvalifikacijos patvirtinimą, Agentūros išduotą iki 2024 m. rugpjūčio 4 d., pakeičia (pervadina) į aerodromo stebimojo skrydžių valdymo (SUR) kvalifikacijos patvirtinimą ne vėliau kaip iki 2027 m. rugpjūčio 4 d.;

1.3. kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų įrašus skrydžių vadovų licencijose pakeičia pratęsdama padalinio, kalbos mokėjimo, vertintojo, mokymo darbo vietoje instruktoriaus patvirtinimus arba gavusi šio įsakymo 3 punkte nurodytą prašymą ir susijusius dokumentus, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnio 4, 5 ir 7 dalių nuostatas;

1.4. kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų įrašus skrydžių vadovų mokinių licencijose pakeičia gavusi šio įsakymo 3 punkte nurodytą prašymą ir susijusius dokumentus, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnio 4, 5 ir 7 dalių nuostatas;

1.5. nuo 2024 m. rugpjūčio 4 d. neišduoda licencijų, į kurias įrašyta aerodromo vizualiojo skrydžių valdymo (ADV) kvalifikacija (išskyrus Reglamento (ES) 2015/340 7 straipsnio 2 dalyje nurodytiems skrydžių vadovams), skrydžių valdymo (AIR), antžeminio eismo valdymo (GMC), skrydžių valdymo bokšto (TWR), antžeminio eismo apžvalgos (GMS), aerodromo radiolokacinio valdymo (RAD) ir aerodromo rajono skrydžių valdymo (TCL) kvalifikacijų patvirtinimai;

1.6. gavusi šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka taikomus reikalavimus, pakeičia skrydžių vadovų mokymo organizacijoms Agentūros išduotus Skrydžių vadovų mokymo organizacijos pažymėjimus (toliau – Mokymo organizacijos pažymėjimas), atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnio nuostatas;

1.7. vykdydama skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų pakeitimus pagal Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnį, atsižvelgia į Priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių ir rekomendacinės medžiagos, kurias priėmė Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra dėl Reglamento (ES) 2015/340, nuostatas.

2. Skrydžių vadovų mokymo organizacijos, turinčios Agentūros išduotą Mokymo organizacijos pažymėjimą:

2.1. iki 2024 m. birželio 1 d. turi pateikti Agentūrai skrydžio vadovų mokymo organizacijos mokymo kursus ir planus bei valdymo sistemos dokumentus, atnaujintus atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnyje nurodytus skrydžių vadovų kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų pakeitimus;

2.2. nuo 2024 m. rugpjūčio 4 d. išduoda tik tokius mokymo baigimo pažymėjimus, kuriuose pagal Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnį yra pervadinti skrydžių vadovų kvalifikacija ir kvalifikacijos patvirtinimai.

3. Skrydžių vadovai, neturintys galiojančio padalinio patvirtinimo, vertintojo patvirtinimo arba instruktoriaus darbo vietoje patvirtinimo ir skrydžių vadovai mokiniai, siekdami, kad jų kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų įrašai Agentūros išduotose licencijose būtų pakeisti pagal Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnį, turi Agentūrai įteikiant tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis pateikti laisvos formos prašymą pakeisti atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) kvalifikacijos patvirtinimus ne vėliau kaip iki 2027 m. liepos 16 d. Turimos licencijos originalas Agentūrai turi būti pateiktas kartu su prašymu arba atvykus į Agentūrą atsiimti pakeistos licencijos, jei prašymas Agentūrai buvo pateiktas elektroninėmis priemonėmis.

4. Šis įsakymas, išskyrus 2.1 papunktį, įsigalioja 2024 m. rugpjūčio 4 d.

 

 

 

 

Direktorius