ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KROVLITA“  2013 M. GRUODŽIO 27 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-1227 IR 2013 M. GRUODŽIO 27 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTĮ NR. SŽ-1228

 

2022 m. ....................... d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų ir žemės nuomos sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Krovlita“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ veiksmų plano investicijų kryptį Nr. 21 „Ekonominė infrastruktūra“ (geležinkelio atšakos į Šiaulių pramoninę zoną įrengimas), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti, kad būtų pakeistos:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Krovlita“ 2013 m. gruodžio 27 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartis Nr. SŽ-1227 (toliau – Investicijų sutartis) ir būtų pasirašytas papildomas susitarimas prie Investicijų sutarties (pridedama);  1.2. Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Krovlita“ 2013 m. gruodžio  27 d. valstybinės žemės sklypo nuomos Šiaulių pramoniniame parke sutartis Nr. SŽ-1228 (toliau – Žemės nuomos sutartis) ir būtų pasirašytas papildomas susitarimas prie Žemės nuomos sutarties (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytus papildomus susitarimus prie Investicijų sutarties ir Žemės nuomos sutarties.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras