Projektas                    

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 15 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintu aprašu privalo vadovautis Šiaulių miesto savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, kiti juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys, naudojantys Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir disponuojantys juo.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimą Nr. T-373 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras