Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL laimos beliūnienės invdividualios įmonės atleidimo nuo nuomos mokesčio

 

2022 m. sausio      d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-116 „Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 19 punktu, 17.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į Laimos Beliūnienės individualios įmonės 2022-01-17 prašymą, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Atleisti Laimos Beliūnienės individualią įmonę, į. k. 171791127, 3 mėnesių laikotarpiui (nuo 2021-12-20) nuo nuomos mokesčio už patalpų, esančių Vytauto g. 35, Prienų m., nuomą.

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Papildomą susitarimą prie 2021 m. gruodžio 7 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. (15.743)D1-971.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras