Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario       d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 16  straipsnio 2 dalies 6 punktu, Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-285 „Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų  rajono  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisiją:

Dalia Bredelienė – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė;

Ernesta Juodsnukytė – Prienų krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyr. fondų saugotoja;

Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja;

Agnė Motiejūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Živilė Rusevičienė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūros projektų ir edukacinių programų vadovė;

Danutė Stankevičienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

Rimantas Šiugždinis – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas.

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T3-282 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras