Projektas


 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOS, PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE REGISTRAVIMO BEI NUTARIMO VYKDYMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymu, Administracinių nusižengimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2022 m.
gruodžio    d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-281Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo patvirtintų Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių
33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Tarybos pirmininko įgalioto darbuotojo surašytas tarnybinis pranešimas turi būti vizuotas atitinkamo skyriaus vedėjo, kuriame dirba Tarybos įgaliotas darbuotojas, Techninės priežiūros departamento darbuotojo, atsakingo už administracinių nusižengimų tyrimo koordinavimą, eigos stebėseną bei periodinį vertinimą, ir Tarybos įgaliotą darbuotoją kuruojančio Teisės departamento darbuotojo. Tarnybinį pranešimą pasirašo darbuotojas, surašęs tarnybinį pranešimą.“

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas