Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1904 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. VIII-1904 ir jį išdėstyti taip:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio dydžius.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai taikomi šiems valstybės pareigūnams:

1) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams;

2) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui, jo pavaduotojams, nariams;

3) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui, jo pavaduotojams;

4) Žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovui, žvalgybos kontrolieriui;

5) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, Seimo kontrolieriams;

6) Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui, Vyriausybės atstovams;

7) Mokestinių ginčų komisijos pirmininkui, nariams;

8) Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkui, nariams;

9) Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

10) Žurnalistų etikos inspektoriui;

11) Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui;

12) Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriui;

13) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui, jo pavaduotojui, nariams;

14) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui, jo pavaduotojams, nariams;

15) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkui, jo pavaduotojui, nariams;

16) Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui, jo pavaduotojams, nariams;

17) Lietuvos kultūros tarybos pirmininkui;

18) kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovams, jų pavaduotojams (išskyrus policijos generalinį komisarą bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių ir jo pavaduotojus) bei Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams, nariams (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininką ir narius).

 

3 straipsnis. Valstybės pareigūnų darbo užmokestis

1. Valstybės pareigūnų, nurodytų šio įstatymo priede, darbo užmokestis apskaičiuojamas šio įstatymo priede atitinkamą valstybės pareigūnui nustatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš Seimo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

2. Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovų pavaduotojams, Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 5 procentais (pirmininkų pavaduotojams teritoriniuose skyriuose – 10 procentų) mažesnis pareiginės algos koeficientas nei vadovams. Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų nariams – 10 procentų (nariams teritoriniuose skyriuose – 15 procentų) mažesnis pareiginės algos koeficientas nei vadovams.

3. Duomenys apie valstybės pareigūnų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės pareigūnų

darbo užmokesčio

įstatymo

priedas

 

VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI

 

 

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

4,5

2.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas

4,5

3.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

4,5

4.

Žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovas

4,0

5.

Žvalgybos kontrolierius

3,8

6.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas

4,0

7.

Seimo kontrolierius

3,8

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas

4,0

9.

Vyriausybės atstovas

3,8

10.

Mokestinių ginčų komisijos pirmininkas

3,5

11.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas

3,5

12.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius

3,2

13.

Žurnalistų etikos inspektorius

3,2

14.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

3,2

15.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius

3,2

16.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas

3,2

17.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

3,2

18.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas

3,2

19.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

2,7

20.

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkas

2,7

21.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai (išskyrus policijos generalinį komisarą bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių) bei Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininką)

2,2“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Valstybės pareigūnams, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnis, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, iki kadencijos pabaigos mokamas ne mažesnis, nei iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas darbo užmokestis.

3. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nuoroda į Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas