Projektas Nr. TSP-176

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo            Nr. TS-199 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo                   Nr. TS-198 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą;

2.3. Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-92 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ IV ir V skyrius.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

 

Laima Bartulienė

 

Dokumentas suderintas DVS