Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO NR. viii-1756 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už vandens transporto saugą, nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos žvejybos laive sumontuotas naujas arba pakeistas ar techniškai modifikuotas esamas varomasis variklis, bet ūkio subjektas neturi Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galios sertifikato, praneša apie tai Žuvininkystės tarnybai.“

 

2     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius