Projektas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ, REIKALINGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOMS TEIKTI, NUOMOS

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                 1. Išsinuomoti nuosavybės teise priklausantį UAB „MBS BALTIC“, kodas 301166661, nekilnojamąjį turtą – 1194, 73 kv. m vaikų darželio pastatą (unikalus                          Nr. 4400-5480-8630) ir 0,4922 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5446-3322) (toliau – Turtas), esantį Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Luknės g. 1, savivaldybės savarankiškąją funkciją įgyvendinti – ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti.

2. Pavesti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti 1 punkte įvardyto nekilnojamojo turto nuomos sutartį su UAB„MBS BALTIC“ šiomis sąlygomis:             1 kv. m darželio pastato (įskaitant žemės sklypą) nuomos kaina per mėnesį – 11,50 Eur, Turto nuomos kaina per mėnesį – 13 739,40 Eur, nuomos terminas – 5 (penkeri) metai su galimybe pratęsti sutartį, pradedant naudotis Turtu ne vėliau kaip nuo 2020 m. spalio 30 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Savivaldybės meras

 

Artūras Pupalė, tel. (8 37)  305 542, el. p. arturas.pupale@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PATALPŲ, REIKALINGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOMS TEIKTI, NUOMOS“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 15 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-234 „Dėl sutikimo leisti organizuoti nekilnojamojo turto nuomos procedūras pagal ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį“ leista Kauno rajono savivaldybės administracijai organizuoti nekilnojamojo turto, reikalingo ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti, nuomos procedūras, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nekilnojamojo turto, reikalingo ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti Kauno rajone, nuomos nuolatinė komisija Aprašo nustatyta tvarka atliko nuomos procedūras neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamų derybų būdu išnuomotas sprendimo projekte įvardytas nekilnojamasis turtas, neįvykus skelbiamoms deryboms. Išnuomotas nekilnojamasis turtas Domeikavos seniūnijoje, kur yra didžiausias nepatekusių vaikų skaičius į darželius, kadangi neužtenka turimų vaikų lopšelio-darželio patalpų priimti visų norinčių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kauno rajono savivaldybės administracija susiderėjo su pasiūlymą pateikusiu pastato ir žemės sklypo savininku UAB „MBS BALTIC“ nuomoti aštuonių grupių vaikų darželio pastatą su žemės sklypu ir mokėti per mėnesį nuomos kainą – 11,50 Eur už 1 kv. m, įskaitant žemės sklypą, nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį, pradėti turtu naudotis nuomojamo turto savininkui įrengus visas būtinas pastato patalpas, sutvarkius žemės sklypo aplinką, bet ne vėliau kaip nuo 2020 m. spalio 30 d., ir nuomos mokestį pradėti mokėti nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu nustatyta, kad savivaldybės savarankiškoji funkcija yra ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.

Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 67 punktu nustatyta, kad perkant nekilnojamąjį daiktą savivaldybės vardu sprendimas dėl laimėjusio kandidato priimamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamų nekilnojamųjų daiktų sprendimo priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-252 „Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamų nekilnojamųjų daiktų sprendimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatyta, kad kai perkamo nekilnojamojo daikto vieno vieneto vertė didesnė kaip 50 tūkst. Eur, Administracijos direktorius teikia artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje sprendimo projektą dėl nekilnojamojo daikto pirkimo.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Pritarus sprendimo projektui, bus sudaryta galimybė pasirašyti turto nuomos sutartį ir įgyvendinti savivaldybės savarankiškąją funkciją, suteikiant būtinas ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugas Domeikavos seniūnijos gyventojams.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Šio sprendimo įgyvendinimui lėšos bus skirtos iš Savivaldybės biudžeto.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Nebūtinas.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įgyvendinimą.

Sprendimo projekto rengėja ir atsakinga už sprendimo įvykdymą – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Grabauskienė.

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                 Artūras Pupalė