Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3D-674 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDASĮGYVENDINIMO EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS GAIVINIMO PRIEMONĖS (EURI) LĖŠOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                            d.  Nr. 3D-

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 10.2 papunktį.

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareiškėjui, kuris pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją arba kurio valda nėra specializuota kaip nustatyta Taisyklių 11 punkte, suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal Taisyklių 22 punkte nustatytą paramos intensyvumą tam specializuotam žemės ūkio sektoriui, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu (specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Ši nuostata taikoma paramos paraiškoms nustatant paramos intensyvumą, kai keičiama valdos specializacija). Tuo atveju, kai projekto investicijos yra susijusios ne tik su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, tokios investicijos paramos lėšomis nefinansuojamos.“

1.3. Pakeičiu 19.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.28. pareiškėjas, teikiantis paraišką gauti paramą pagal Taisyklių 10.5 papunktyje nurodytus specializuotus sektorius dauginamajai medžiagai (sėklai) platinti, privalo būti pripažintas dauginamosios medžiagos (sėklos) tiekėju ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai pagal Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.

1.4. Pakeičiu 20.16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.16.1. kai investuojama į pieninę galvijininkystę, po projekto įgyvendinimo pabaigos, pirmaisiais projekto kontrolės metais valdoje laikomų pieninių veislių karvių ir telyčių vidutinis metinis skaičius, kuris apskaičiuojamas kaip kalendorinių metų kiekvieno mėnesio paskutinės dienos pieninių veislių karvių ir telyčių skaičiaus aritmetinis vidurkis, sudarys ne mažiau kaip 20 proc. paramos lėšomis paremto gamybinio pastato projektinių pajėgumų (pagal numatytą laikyti pieninių veislių karvių ir telyčių skaičių), antraisiais projekto kontrolės metais – ne mažiau kaip 40 proc., trečiaisiais projekto kontrolės metais – ne mažiau kaip 60 proc., ketvirtaisiais ir penktaisiais projekto kontrolės metais – ne mažiau kaip  80 proc.;“.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 20.19 papunktį.

1.6. Papildau 20.26 papunkčiu:

20.26. užtikrinti, kad daugiamečių (5 metų ir daugiau) ganyklų arba pievų plotas, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, deklaruotas ataskaitiniais metais, pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytą kodą DGP, būtų išlaikytas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.“

1.7. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3. didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

22.3.1. projektui negali viršyti 1 500 000 Eur (vienas milijonas  penki šimtai tūkstančių eurų) (taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose);

22.3.2. projektui negali viršyti 2 000 000 (du  milijonai eurų) (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);

22.3.3. projektui negali viršyti 2 000 000 (du milijonai eurų) (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos);

22.3.4. 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį:

22.3.4.1. negali viršyti 2 100 000 eurų (du milijonai vienas šimtas tūkstančių eurų) (taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose);

22.3.4.2. negali viršyti 18 000 000 eurų (aštuoniolika milijonų eurų) (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);

22.3.4.3. negali viršyti 4 600 000 eurų (keturi milijonai šeši šimtai tūkstančių eurų) (taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos);“.

1.8. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1. negali viršyti 2 500 000 eurų (du milijonai penki šimtai tūkstančių eurų) (taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose);“.

1.9. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m2) statybos fiksuotasis įkainis yra 227,13 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai);“.

1.10. Pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.2. naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro (1 m3) statybos fiksuotasis įkainis yra 93,38 Eur už 1 m3 (fiksuotasis įkainis nustatytas plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto minimaliai komplektacijai, kurią sudaro: viršutinio lygio jutiklis, fiksuojantis bokšto pripildymą, vidinės ir išorinės kopėčios su turėklais, durelės bokšto stoge ir sienoje, ventiliavimo sistema su ventiliatoriumi (7,5–11,0 kW), grūdų temperatūros matavimo sistema su skaitmeniniu temperatūros nustatymo prietaisu, perforuotos grindys (visas plotas), grūdų pakrovimo įrenginiai, grūdų iškrovimo sistema (grindų išvalymo sraigtinis transporteris, besisukantis ratu, sraigtinis transporteris, iškraunantis bokštą. Plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto pamatų įrengimo išlaidos į fiksuotąjį įkainį neįskaitytos).“

1.11. Pakeičiu 36.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.9. traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius;“.

1.12. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai Agentūrai turi būti pateikiami užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.“

1.13. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių ir sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių lygmeniu pagal atitinkamam sektoriui nustatytus atrankos kriterijus. Paramos paraiškų pirmumo eilės sudaromos pagal Taisyklių 10 punkte nurodytus žemės ūkio sektorius. Paramos paraiškų atrankos vertinimas ir paramos paraiškų pirmumo eilių sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir pagal žemės ūkio ministro įsakymu atitinkamam žemės ūkio sektoriui skirtą paramos sumą. Jeigu įvertinus visų to paties kvietimo metu pagal atitinkamą žemės ūkio sektorių gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka atitinkamam žemės ūkio sektoriui  žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, Agentūra Administravimo taisyklių nustatyta  tvarka kreipiasi į Ministeriją dėl šių paraiškų finansavimo galimybės. Sprendimą priima Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos valdymo komitetas (toliau – PVK). PVK gali nuspręsti skirti papildomų lėšų atitinkamo žemės ūkio sektoriaus visoms vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms finansuoti ir (arba) perskirstyti kitiems žemės ūkio sektoriams skirtus ir nepanaudotus paramos lėšų likučius, juos skiriant šioms paraiškoms finansuoti.  Jeigu PVK nusprendžia skirti papildomų lėšų  ir (arba) perskirstyti kitų žemės ūkio sektorių nepanaudotus lėšų likučius vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms finansuoti, Ministerija keičia žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą paramos sumą. Paramos paraiškos, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakanka atitinkamam žemės ūkio sektoriui skirtos paramos sumos, Agentūros sprendimu atmetamos, nevertinamas jų tinkamumas, jos neteikiamos svarstyti projektų atrankos komitetui.“

1.14. Pakeičiu 43.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.2. pareiškėjas ūkyje naudoja arba pateiktame projekte investuoja į technologijas (bioreaktorius), skirtas mėšlo ir kitų ūkyje susidarančių gamybinių atliekų panaudojimui: komposto gamybą (aerobinis perdirbimas) arba biodujų gamybą (anaerobinis perdirbimas) (balai investuojant į bioreaktorius suteikiami tik tuo atveju, kai investicijos atliktos arba numatomos atlikti naudojant ne EŽŪFKP, bet kitų fondų lėšas arba nuosavas lėšas) (pateikiama šių technologijų pirkimo–pardavimo sutartis ir apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas, kai šios technologijos naudojamos ūkyje, arba mėšlo ir kitų pareiškėjo ūkyje susidarančių gamybinių atliekų tiekimo trečiosioms šalims, eksploatuojančioms technologijas (bioreaktorius), sutartys, sudarytos iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Kai investicijas į bioreaktorius numatytos atlikti, naudojant kitų fondų lėšas (pateikiamas įrodymo dokumentas), jos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo) – suteikiami 5 balai;“.

1.15. Pakeičiu 43.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.4.3. pareiškėjas vykdo pieno ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą, nurodytą Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekologinio žemės ūkio taisyklės), ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti pieno ekologinę gamybą (pareiškėjo valdoje laikomos pieninės karvės turi būti 100 proc. sertifikuotos pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;“.

1.16. Pakeičiu 43.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti pieno ekologinę gamybą ir po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais projekto kontrolės metais turėti sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą, nurodytą Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, ir ekologinę gamybą įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pareiškėjo valdoje laikomos pieninės karvės turi būti 100 proc. sertifikuotos pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 10 balų;“.

1.17. Pakeičiu 43.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais, kai energija naudojama ir (arba) investuojama į įrangą. Tuo atveju kai investuojama į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų) (kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas. Investicijos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo) – suteikiami 5 balai;“.

1.18. Pakeičiu 43.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.8. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiami 5 balai;“.

1.19. Pakeičiu 44 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

44. Kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:“.

1.20. Pakeičiu 44.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

44.1. pareiškėjas yra investavęs ir (arba) projekte numato investuoti į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją (investuojama į įrangą, skirtą mėšlo apdorojimui: investicijos į mėšlidžių dengimą (tentai arba kitokios rūšies dangos, skirtos mėšlo rezervuarų uždengimui), gerųjų bakterijų laistymo įranga, srutų rūgštinimo įranga, ventiliacijos sistemos su oro filtrais / biofiltrais, mėšlo įterpimo į dirvą įranga, amoniako surinkimo ir amoniako išskyrimą mažinančios investicijos (šildymo, vėdinimo sistemos, amoniako davikliai). Balai suteikiami:“.

1.21. Pakeičiu 44.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.2. Pareiškėjas ūkyje naudoja arba pateiktame projekte investuoja į technologijas (bioreaktorius), skirtas mėšlo ir kitų ūkyje susidarančių gamybinių atliekų panaudojimui: komposto gamybą (aerobinis perdirbimas) arba biodujų gamybą (anaerobinis perdirbimas) (balai investuojant į bioreaktorius suteikiami tik tuo atveju, kai investicijos atliktos arba numatomos atlikti naudojant ne EŽŪFKP, bet kitų fondų lėšas arba nuosavas lėšas) (pateikiama šių technologijų pirkimo–pardavimo sutartis ir apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas, kai šios technologijos naudojamos ūkyje, arba mėšlo ir kitų pareiškėjo ūkyje susidarančių gamybinių atliekų tiekimo trečiosioms šalims, eksploatuojančioms technologijas (bioreaktorius), sutartys, sudarytos iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Kai investicijas į bioreaktorius numatytos atlikti, naudojant kitų fondų lėšas (pateikiamas įrodymo dokumentas), jos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo) – suteikiami 5 balai;“.

1.22. Pakeičiu 44.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.3. pareiškėjas įsipareigoja daugiau kaip 1 proc. (taikoma kiaulininkystei po projekto įgyvendinimo ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, po projekto įgyvendinimo antraisiais projekto kontrolės metais) padidinti gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama vienetais arba tonomis) ir padidintą gamybą išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (lyginant su ataskaitiniais metais). Už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, ir atsižvelgiant į gamybos padidinimą;“.

1.23. Pakeičiu 44.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą, nurodytą Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (pareiškėjo valdoje laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti 100 proc. sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;“.

1.24. Pakeičiu 44.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti žemės ūkio sektoriaus produktų ekologinę gamybą ir po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais projekto kontrolės metais turėti sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą, nurodytą Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, ir ekologinę gamybą įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pareiškėjo valdoje laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti 100 proc. sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 10 balų;“.

1.25. Pripažįstu netekusiu galios 44.6.1 papunktį.

1.26. Pripažįstu netekusiu galios 44.6.2 papunktį.

1.27. Pakeičiu 44.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.8. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat  kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiami 5 balai;“.

1.28. Pakeičiu 44.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.9. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Atrankos balai suteikiami tuo atveju, kai pareiškėjas vykdo kiaulininkystės arba paukštininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo valdos ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ŽŪN plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 10 balų;“.

1.29. Pakeičiu 45.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.4. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais, kai energija naudojama ir (arba) investuojama į įrangą. Tuo atveju kai investuojama į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų) (kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas. Investicijos turi būti atliktos iki projekto įgyvendinimo pabaigos) – suteikiami 5 balai;“.

1.30. Pakeičiu 45.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.8. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiami 5 balai;“.

1.31. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paramos paraiškoms, kurių teikimo laikotarpis prasidės po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

Žemės ūkio ministras