Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO IX-1969  9  STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Papildyti  9 straipsnį naujomis 8 ir 9 dalimis:

8. Vienasmenis  valdymo organas - asociacijos vadovas organizuoja asociacijos veiklą, užtikrina asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, pagal savo kompetenciją atstovauja asociacijos narių interesams valstybės institucijose,  kitose įstaigose ir organizacijose,  atlieka kitas šiame įstatyme ir asociacijos įstatuose nustatytas funkcijas.

9. Asociacijos, kurios veikla ir kūrybinės programos finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, vadovas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) yra pripažintas kaltu padaręs tyčinį nusikaltimą ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės institucijai, asociacijai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

3) yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

4) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai;

5) yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, darbo drausmės pažeidimų ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

6) piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar toksines medžiagas;

7) yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

8) yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs įstaigos, organizacijos veiklos ir etikos taisykles ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai. Taisyklių šiurkščiu pažeidimu laikomas du ir daugiau kartų per vienus metus įstaigos, organizacijos darbuotojo padarytas Taisyklių pažeidimas, kai toks pažeidimas žemina žmogaus orumą, diskredituoja įstaigos, organizacijos reputaciją.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                                         Vytautas  Juozapaitis