Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70 IR 2.184 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2.46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.46 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.46 straipsnis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai

1. Juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus arba steigimo sandorį. Pagal šį kodeksą įstatams prilygsta juridinių asmenų nuostatai, statutai ar kiti jų steigimo dokumentai.

2. Steigimo dokumentų normos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms.

3. Viešieji juridiniai asmenys gali veikti pagal įstatymus ar, jei įstatymai numato, pagal valstybės ar savivaldybės institucijos priimtą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo, jei toks teisės aktas nenumato, kad viešasis juridinis asmuo veikia pagal valstybės ar savivaldybės institucijos patvirtintus steigimo dokumentus.

4. Valstybės ar savivaldybių institucijų teisės aktai, kuriais tvirtinami, keičiami ar pripažįstami netekusiais galios viešojo juridinio asmens steigimo dokumentai, taip pat šio straipsnio 3 dalyje nurodyti teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre. Šioje dalyje nurodytų teisės aktų identifikaciniai kodai Teisės aktų registre privalo būti pateikti juridinių asmenų registrui.

5. Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytų teisės aktų identifikaciniai kodai Teisės aktų registre privalo būti pateikti juridinių asmenų registrui per šiuose aktuose nustatytą terminą.

6. Juridinio asmens steigimo dokumentus pasirašiusių fizinių asmenų parašų dokumentuose tikrumą liudija notaras, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

7. Vienu valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktu gali būti tvirtinami, keičiami tik vieno viešojo juridinio asmens steigimo dokumentai.“

 

2 straipsnis. 2.47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.47 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Juridinio asmens įstatuose, o jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, – steigimo sandoryje arba teisės akte, jei viešasis juridinis asmuo veikia pagal teisės aktą, turi būti nurodyta:“.

 

3 straipsnis. 2.54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinio asmens filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta šio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose, ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus.“

 

 

4 straipsnis. 2.57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinio asmens atstovybės nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie atstovybę įsteigusį asmenį, nurodyta šio kodekso 2.44 straipsnyje, ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti atstovybės valdymo organus.“

 

5 straipsnis. 2.62 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2.62 straipsnio 4 dalį.

 

6 straipsnis. 2.63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.63 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstatymas ar įstatymų numatytais atvejais kitas teisės aktas, kuriuo yra įsteigtas viešasis juridinis asmuo, gali nustatyti, kad juridinis asmuo laikomas įsteigtu nuo teisės akto dėl jo įsteigimo įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju tame teisės akte turi būti pateikti šio kodekso 2.66 straipsnyje nurodyti duomenys, o toks teisės aktas privalo būti viešai paskelbtas Teisės aktų registre ir jo, kaip Teisės aktų registro objekto, identifikacinis kodas perduotas juridinių asmenų registrui.“

 

7 straipsnis. 2.64 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2.64 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

2. Juridiniam asmeniui įregistruoti juridinių asmenų registre turi būti pateikta:“.

2.   Pakeisti 2.64 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) juridinio asmens steigimo dokumentai arba Teisės aktų registro objekto identifikacinis kodas, jeigu viešasis juridinis asmuo veikia pagal Teisės aktų registre skelbiamus steigimo dokumentus;“.

 

8 straipsnis. 2.66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.66 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.66 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys

1. Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti:

1) juridinio asmens pavadinimas;

2) juridinio asmens teisinė forma;

3) juridinio asmens kodas;

4) juridinio asmens buveinė (adresas);

5) juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas;

6) juridinio asmens organai;

7) juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, korespondencijos adresas);

8) juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos;

9) juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai);

10) juridinio asmens veiklos apribojimai;

11) juridinio asmens teisinis statusas;

12) juridinio asmens pasibaigimas;

13) juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos;

14) juridinio asmens finansiniai metai;

15) kiti įstatymų numatyti duomenys.

2. Registruojant juridinius asmenis, kurių dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, papildomai turi būti nurodomi juridinio asmens dalyvio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, korespondencijos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė.

3. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai, juridinis asmuo privalo (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, kai teismo procesinius dokumentus pateikia teismas) pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas.

4. Įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.

5. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytais atvejais, kai nemokumo procesas vykdomas teismo tvarka, šio straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktuose nurodyti duomenys ir kiti su juridinio asmens teisinio statuso registravimu (išregistravimu) susiję duomenys juridinių asmenų registre registruojami teismo procesinių dokumentų (nutarčių, sprendimų) pagrindu.

6. Šio straipsnio 1 dalies 1–8 ir 12 punktuose išvardytų duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

7. Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamuose dokumentuose neturi būti nurodyta asmens duomenų, kurių pateikimo juridinių asmenų registrui nenumato šis kodeksas ar kiti įstatymai.

8. Asmens duomenys juridinių asmenų registre tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, registro objekto registravimo, registro duomenų teikimo ir registro objektų apskaitos tikslais.“

 

9 straipsnis. 2.66 straipsnio pakeitimas

1.    Papildyti 2.66 straipsnio 1 dalį nauju 15 punktu:

15) Teisės aktų registro objekto identifikacinis kodas, jeigu viešasis juridinis asmuo veikia pagal Teisės aktų registre skelbiamus steigimo dokumentus;“.

2.    Buvusį 2.66 straipsnio 1 dalies 15 punktą laikyti 16 punktu.

3.    Pakeisti 2.66 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai, juridinis asmuo privalo (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, kai teismo procesinius dokumentus pateikia teismas) pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio
2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas. J
eigu viešojo juridinio asmens pakeisti steigimo dokumentai ar jų pakeitimai paskelbti Teisės aktų registre, prašymo įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre pateikti nereikia. Kai iki pakeitimo steigimo dokumentai Teisės aktų registre neturėjo būti paskelbti ar šio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodytas teisės aktas pripažįstamas netekusiu galios ir priimamas naujas teisės aktas, juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas teisės akto, kuriuo keičiami ar tvirtinami viešojo juridinio asmens steigimo dokumentai, identifikacinis kodas Teisės aktų registre.“

 

10 straipsnis. 2.68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.68 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) praleisti šio kodekso 2.46 straipsnio 5 dalyje nurodyti terminai;“.

 

11 straipsnis. 2.70 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 2.70 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) juridinių asmenų registre ilgiau negu šešis mėnesius nenurodyta juridinio asmens buveinė;“.

2.    Pakeisti 2.70 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai yra šio straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu, o jeigu toks adresas nenurodytas juridinių asmenų registre, – į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu, į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.“

3.    Pakeisti 2.70 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas juridiniam asmeniui per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikus šio straipsnio 1 dalyje ar juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytus dokumentus, paneigiančius šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, arba teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens kreditorius, turintis jo naudai išduotą vykdomąjį dokumentą, kuris nėra visiškai įvykdytas, per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje ar juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytus dokumentus, paneigiančius šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, arba pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.“

4.    Pakeisti 2.70 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu juridinis asmuo šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka nepateikė joje nurodytų dokumentų arba teismas nepriėmė šio straipsnio 5 dalyje nurodyto prašymo ir 6 dalyje nurodyto ieškinio, arba teismas inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo neatšaukia, juridinių asmenų registro tvarkytojas juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka priima sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir juridinis asmuo įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.“

 

12 straipsnis. 2.184 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2.184 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) pasibaigus prokūros terminui.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.    Šis įstatymas, išskyrus 1, 6, 7 ir 9 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

2.    Šio įstatymo 1, 6, 7 ir 9 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 2 d.

3.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4.    Valstybės ar savivaldybių institucijų teisės aktai, kuriais patvirtinti viešųjų juridinių asmenų steigimo dokumentai ir kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo paskelbti Teisės aktų registre, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodyti teisės aktai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo paskelbti Teisės aktų registre, turi būti paskelbti Teisės aktų registre ir šių teisės aktų identifikaciniai kodai Teisės aktų registre turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5.    Šio straipsnio 4 dalyje nurodytų teisės aktų, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos buvo paskelbti Teisės aktų registre, identifikaciniai kodai Teisės aktų registre turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pirmą kartą po šio įstatymo įsigaliojimo dienos keičiant viešojo juridinio asmens steigimo dokumentus, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6.    Valstybės ar savivaldybių institucijų teisės aktai, kuriais patvirtinti daugiau negu vieno viešojo juridinio asmens steigimo dokumentai, turi būti pripažinti netekusiais galios ir vietoj jų priimti nauji teisės aktai, atitinkantys šio įstatymo 1 straipsniu pakeisto Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 7 dalyje nustatytą reikalavimą. Šių teisės aktų identifikaciniai kodai Teisės aktų registre turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

7.    Juridiniai asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įgiję juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą, šį statusą gali atšaukti šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi pakeistoje Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikę joje nurodytus dokumentus.

8.    Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą kreipėsi juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys ir teismas šį prašymą priėmė, prašymas baigiamas nagrinėti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas