ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO

 

2021 m. lapkričio        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį, atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Šiaulių sporto centro „Dubysa“ 2021-10-05 prašymą Nr. S-117 (1.15) ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-10-12 protokolą Nr. VAK-535, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti iš biudžetinės įstaigos Šiaulių sporto centro „Dubysa“ patikėjimo teise valdomas 207,79 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (pastato unikalus numeris 2990-0000-5019), Aušros al. 15, Šiauliuose.  

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1   punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras