Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m.            d. Nr.

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, 108.1 papunkčiu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Šiaulių mieste statant, rekonstruojant, remontuojant pastatus ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomoms automobilių stovėjimo vietoms taikomas koeficientas:

2.1. 1 zonoje  – 0,25;

2.2. 2 zonoje  – 0,5;

2.3. 3 zonoje  – 0,75;

2.4. 4 zonoje  – 1,0.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras