LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1V-830 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETOVISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMASNR. 10.1.1-ESFA-V-912 PRIEMONĖSNACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

37.1. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, į kurią gali būti įtraukiamos projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų, kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo teise, paprastojo remonto darbų išlaidos (kryžminis finansavimas; išlaidos tinkamos įgyvendinant projektus, kuriuose įgyvendinamos Aprašo 10.5 ir 10.6 papunkčiuose numatytos veiklos, kai projekto vykdytojas ar partneris veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats);

37.2. ketvirtoji išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

37.2.1. taikomosios programinės įrangos (t. y. programinės įrangos, skirtos kompiuterinei darbo vietai įrengti ar pagerinti arba institucijos funkcijoms atlikti skirtos programinės įrangos), kurios neužtikrina pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 valstybės debesijos paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės debesijos paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos; techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės debesijos paslaugų teikėjo, kuris įsteigtas ar paskirtas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Nr. 498, infrastruktūrą, įsigijimo išlaidos; IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant IS projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas); IS tobulinimo, sukuriant IS integracines sąsajas su kitomis IS ir (ar) programine įranga, kurią pareiškėjas ir (ar) partneris naudoja / siekia naudoti kaip paslaugą, išlaidos;

37.2.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); taip pat kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtos ar modernizuotos IS funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos, kuri nėra susijusi su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu, įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimo Nr. 498 4.5 papunktyje nustatytais pagrindais, numato valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą tvarkyti savarankiškai. Baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

37.2.3. licencijų, autorinių ir gretutinių teisių išlaidos;

37.3. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

37.3.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai);

37.3.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose;

37.3.3. investicijų projektų, galimybių studijų, leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, renginių dalyvių maitinimo, leidybos ir panašios išlaidos; renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 421 ir 43 punktuose;

37.3.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

37.3.5. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

37.3.6. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos; projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose;

37.3.7. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas; projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

37.3.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (išlaidos tinkamos, kai projekto vykdytojas veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats);

37.3.9. kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos ir pagrįstos išlaidos;

37.4. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“, į kurią gali būti įtraukiamos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir  projektą vykdančių asmenų bei projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose, renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo ir pan. išlaidas). Su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančių ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 42 ir 43 punktuose; su informavimu apie projektą susijusios renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 421 ir 43 punktuose.

Išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

37.5. septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą“; šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu; projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu; konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.“.

2. Papildau 371 punktu:

371. Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.“

3. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 37.1, 37.2.2 ir 37.4 papunkčiuose, nėra mažinamos, jei sumažinus ar nepanaudojus kitų projekto išlaidų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo papunkčiuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.“

4. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Aprašo 37.3.2, 37.3.6 ir 37.4 papunkčiuose numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

42.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

42.2. arba  kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).“

5. Pakeičiu 421 punktą ir jį išdėstau taip:

421. Aprašo 37.3.3 ir 37.4 papunkčiuose numatytos renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, nustatytus Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).“

6. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti  mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 37.3.1, 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose.“

7. Pakeičiu 64.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.7.1. įsigyjamos IS specifikacijos parengimo paslaugos, IS kūrimo (modernizavimo) paslaugos ir IS kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugos (šio papunkčio reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir raštu pagrindžia, kad pareiškėjas ar partneris turi pakankamus gebėjimus parengti IS specifikaciją, kurti (modernizuoti) IS ir (ar) IS kūrimo (modernizavimo) techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats, pateikdamas darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti minėtas veiklas, gyvenimo aprašymus);“.

8. Papildau 64.9 papunkčiu:

64.9. projekto lėšomis suremontuotas nekilnojamasis turtas (patalpos) būtų naudojamas vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.“

9. Pakeičiu priedo 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 371 punkte nurodyto procento.“

 

 

 

10. Pakeičiu priedo 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 37.3.1, 37.3.7 papunkčiuose ir 42, 43 punktuose.“

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas