Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 270 IR 2771 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d.

Vilnius

 

1 straipsnis. 270 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 270 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip

1. Tas, kas pažeidė teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai arba dėl to galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

2. Pakeisti 270 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką arba sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala aplinkai,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.“

 

2 straipsnis. 2771 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2771 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2771 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

1. Ypatingai saugomi laukiniai gyvūnai, augalai ir grybai yra:

1) gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą;

2) Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą A ir B prieduose nurodytos rūšys;

3) gyvūnų ir augalų rūšys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytos į Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą;

4) paukščių rūšys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytos į Europos bendrijos paukščių rūšių, kurių buveinėms taikomos specialios apsaugos priemonės, kad jos savo natūraliame areale būtų išsaugotos, išliktų ir veistųsi, sąrašą.

2. Šio kodekso 270 ir 2711 straipsniuose numatyta žala aplinkai laikoma didele, kai nustatoma, kad atitinkamam aplinkos elementui (-ams) padarytas reikšmingas neigiamas poveikis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, arba kai į aplinką neteisėtai patenka daugiau kaip 0,1 tonos nuodingųjų arba pavojingųjų cheminių medžiagų arba pavojingųjų cheminių mišinių, arba daugiau kaip 5 tonos pavojingųjų atliekų, arba daugiau kaip 10 tonų nepavojingųjų atliekų, arba bendra bet kuriam  aplinkos elementui padarytos žalos, įvertintos pinigais, suma viršija 400 MGL.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

part_3d8e5686c64e475a9083acc5701509d3_end