Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo NR. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo

Įstatymas

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas šio įstatymo nustatytais atvejais kompensuoja dėl draudžiamųjų įvykių (nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) arba profesinių ligų) negautas pajamas ar pajamų dalį šios rūšies draudimu apdraustiesiems asmenims, o jų mirties dėl draudžiamųjų įvykių atvejais – jų šeimos nariams, mokant iš Valstybinio socialinio draudimo fondo ir (ar) valstybės biudžeto lėšų šiame įstatyme nustatytas išmokas.

 

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Papildyti 25 straipsnį 6 ir 7 dalimis:

6. Netekto darbingumo periodinės kompensacijos ar periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimas stabdomas, kai kompensacijos ar išmokos gavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažintas nežinia kur esančiu arba gauti duomenys apie aplinkybes, sudarančias pagrindą nuspręsti, kad kompensacijos ar išmokos gavėjas prarado teisę gauti kompensaciją ar išmoką. Kompensacijos ar išmokos mokėjimas sustabdomas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado šioje dalyje nurodytos aplinkybės, pirmos dienos. Išnykus šioje dalyje nustatytoms aplinkybėms, kompensacijos ar išmokos mokėjimas pratęsiamas nuo mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti kompensaciją ar išmoką gavėjui buvo išlikusi. Jeigu paaiškėja, kad kompensacijos ar išmokos gavėjas, kuriam kompensacijos ar išmokos mokėjimas buvo sustabdytas, yra miręs (paskelbtas mirusiu), jo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio (paskelbto mirusiu) asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį (paskelbtą mirusiu) kompensacijos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą, išmokama mirusiam (paskelbtam mirusiu) kompensacijos ar išmokos gavėjui priklausiusi kompensacija ar išmoka nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos iki kompensacijos ar išmokos gavėjo mirties (paskelbimo mirusiu) dienos, bet ne daugiau kaip už 3 metus.

7. Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimas stabdomas, jei asmuo neatitinka šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų. Išmokų mokėjimas atnaujinamas, atsiradus Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytoms išmokų mokėjimo sąlygoms, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatytais terminais ir tvarka nuo teisės į šios išmokos mokėjimo atnaujinimą atsiradimo dienos.

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 26 straipsnį 4 dalimi:

4. Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimas nutraukiamas mirusiojo sutuoktiniui (sutuoktinei) sudarius kitą santuoką.“

 

4 straipsnis. 28 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti  28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

28. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo pajamas sudaro draudėjų, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų šiai draudimo rūšiai mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, palūkanos, delspinigiai, baudos ir atgręžtinio reikalavimo tvarka iš kaltų asmenų ar jų draudimo įstaigų gautos lėšos. Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo pajamų dalį gali sudaryti valstybės biudžeto lėšos ir lėšos iš Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo.

 

5 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Lėšų išieškojimas iš kaltų asmenų

1. Jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo nustatoma, kad jis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas išmokų sumas iš kalto asmens Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Išmokų sumas, įskaitytinas į atlygintinos žalos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, dydį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui kompensuoja draudimo bendrovės.

2. Jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo nustatoma, kad draudėjas, nesilaikydamas teisės aktų nustatytos tvarkos, pranešimą apie nukentėjusio asmens įdarbinimą pateikė įvykus nelaimingam atsitikimui, išmokėtos išmokų sumos atgręžtinio reikalavimo teise išreikalaujamos iš šio draudėjo.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo 25 straipsnio 7 dalyje nustatytas periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus stabdymas ir atnaujinimas taikomas ir tiems asmenims, kuriems šios išmokos buvo paskirtos, sustabdytos ar atnaujintos iki šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Šio įstatymo 3 straipsnio nuostatos taikomos ir tiems asmenims, kuriems periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus buvo paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas