Projektas

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2008 M. lapkričio 17 D. NUTARIMo NR. o3-187 „
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. balandžio     d. pažymą Nr. O5E-    „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008  m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių  prijungimo įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu
Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti Metodikos 36 punktą ir išdėstyti jį taip:

36. Buitinių vartotojų prijungimo įkainiai yra nustatomi pagal šio skirsnio nuostatas atskirai:

– buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 300 m3 per metus arba dujas naudosiantiems buitinėms viryklėms;

– buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudosiantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti.“

2.   Papildyti Metodiką 471 punktu:

471. Jei dujų įmonės pateikti faktiniai duomenys prijungimo įkainio nustatymui apima tik pradėtą, bet dar nebaigtą dujofikuoti gyvenamųjų namų kvartalą, prijungimo įkainis skaičiuojamas, vertinant viso kvartalo dujofikavimo duomenis: būtinas investicijas, potencialų vartotojų skaičių, reikalingą nutiesti dujotiekio ilgį.

3. Pakeisti Metodikos priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija.

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių

dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo

įkainių nustatymo metodikos priedas

 

(Naujų buitinių vartotojų prijungimo įkainio skaičiavimo lentelės forma)

 

___________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

_________________________________________________________________________________

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

 

NAUJŲ BUITINIŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIO SKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

20.............m..................................d. Nr.

___________________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

20_

1.

Investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti iš viso:

Eur

 

1.1.

Praėjusių 4 ketvirčių dujų įmonės atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti, iš viso: (išvardinti pagal filialus)*

 

1.1.1.

iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 300 m3 per metus arba dujas naudojantiems buitinėms viryklėms

 

1.1.2.

iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

1.2.

Naujų buitinių vartotojų sumokėti prijungimo įkainiai iš viso: (išvardyti pagal filialus)*

 

1.2.1.

iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 300 m3 per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms

 

1.2.2.

iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

2.

Dujų įmonės nutiestų dujų sistemų buitiniams vartotojams ilgis iš viso: (išvardyti pagal filialus)*

m

 

2.1.

iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 300 m3 per metus arba dujas naudojantiems buitinėms viryklėms

 

2.2.

iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

3.

Prijungtų naujų buitinių vartotojų skaičius iš viso: (išvardyti pagal filialus)*

vart. sk.

 

3.1.

iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 300 m3 per metus arba dujas naudojantys buitinėms viryklėms

 

3.2.

iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojantys vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

4.

Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų suvartojimas iš viso:

tūkst. m /1 vart.

 

4.1.

iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 300 m3 per metus arba dujas naudojantys buitinėms viryklėms

 

4.2.

iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojantys vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

5.

Naujų buitinių vartotojų ribinės eksploatacinės sąnaudos iš viso:

Eur/km

 

5.1.

iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 300 m3 per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms

 

5.2.

buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

6.

Naujų buitinių vartotojų metinės nusidėvėjimo sąnaudos iš viso:

Eur

 

6.1.

iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 300 m3  per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms

 

6.2.

buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 300 m3 per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti

 

7.

Įgyvendintų investicijų buitiniams vartotojams dalis, nepriklausanti nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams prijungti ilgio

 

 

Pastaba: pateikiant duomenis, vertinamos tik investicijos (investicijų projektai), kurios skirtos tik buitiniams vartotojams prijungti.

* Toms dujų įmonėms, kurios dujas transportuoja skirtinguose Lietuvos regionuose.

 

 

20_____________ m.___________ Įmonės vadovas_________________

 

 

 

 

 

 

 

______________