Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 243 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 243 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 243 straipsnio 4 dalį.

 

2    straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2.  Įsigaliojus šiam įstatymui, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtų bendrovių kolegialūs priežiūros ar valdymo organai renkami pagal jų rinkimo metu galiojančio Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reikalavimus.

         

    

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas