ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                    d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Šiaulių Didždvario gimnazijos nuostatus (pridedama).

2.     Įgalioti Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorių pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.     Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 1.1 papunktį.

4.     Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras