Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO Nr. I-301 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atsižvelgiant į gamtiniuose rezervatuose esančių vertybių būklę ir vietos gyventojų vykdytą teisės aktais reguliuotą gamtos išteklių naudojimo tradiciją arba jos nebuvimą, gamtinių rezervatų nuostatuose (valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančių rezervatų – valstybinių parkų ir biosferos rezervatų nuostatuose) gali būti nustatoma vietos gyventojų uogavimo, grybavimo ar limituotos žvejybos gamtiniuose rezervatuose tvarka. Vietos gyventojai – gyventojai, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą kaimuose ir viensėdžiuose besiribojančiuose su gamtiniai rezervatais.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo narys

 

Kęstutis Mažeika