Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. vasario 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-109 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS VALDYMO REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ NUO 2023 METŲ, APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2023  m.                     d. Nr. 3D-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo, patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“:

1.1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Žemės ūkio veiklos subjekto valdos plote, kuris patenka į Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) esantį Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, turi būti laikomasi konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, kurie gali apimti draudimus suarti ar persėti pievas, pievas keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis (leidžiama jas persėti žoliniais augalais, nurodytais Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus III grupėje Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje: dobilais, esparcetais, barkūnais, liucernomis, gargždeniais, ožiarūčiais, seradėlėmis, žolinių augalų mišiniais, kuriuose baltyminės žolės yra vyraujančios, azotą kaupiančių augalų mišiniais arba VI grupėje Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, erainčinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) 5 metų ir daugiau atnaujintos einamaisiais metais, deklaruojant kodu DGA), sausinti pievas (įrengti naujas sausinimo sistemas).

Jei plotai buvo suarti ir (ar) apsėti pasėliais, žemės ūkio veiklos subjektai toje pačioje vietoje turi atkurti daugiametę pievą iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“

1.2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Maisto tvarkymo subjektai (išskyrus vykdantys pirminę maisto produktų gamybą) turi turėti įdiegtą individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (toliau – RVASVT) sistemą arba kitą panašią RVASVT principais paremtą maisto savikontrolės sistemą, kuri užtikrina, kad visi prižiūrimi maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapai atitinka higienos reikalavimus.“

1.3. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Žemės ūkio veiklos subjektų laikomiems ūkiniams gyvūnams, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai leidus, gali būti naudojamos Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-665 „Dėl Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų patvirtinimo“, 5 ir 10 punktuose nurodytos medžiagos ir veterinariniai vaistai ir pildomas jų panaudojimo Veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, įsigytų pagal veterinarijos gydytojų receptus ir sunaudotų maistiniams gyvūnams, apskaitos žurnalas, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. B1-390 „Dėl Veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų maistiniams gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės“.

1.4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Žemės ūkio veiklos subjektai, laikantys ūkinius gyvūnus, privalo laikytis Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų II skyriuje (išskyrus 4–5, 10, 15–16, 19–20 punktus) nustatytų reikalavimų.“

1.5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Žemės ūkio veiklos subjektams draudžiama tiekti rinkai žmonių maistui mėsą ar mėsos produktus, gautus iš ūkinių gyvūnų, kuriems buvo naudotos medžiagos, turinčios estrogeninį, androgeninį ar gestageninį poveikį, ar beta agonistus, nepasibaigus jų išlaukai, kaip nurodyta Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimuose.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 2023 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoms.

 

 

Žemės ūkio ministras