ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ K. KORSAKO G. 10, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO

 

2022 m.              d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių Gytarių progimnazijos 2022-01-10 raštą Nr. SR-7 „Dėl sutikimo pratęsti patalpų panaudos sutartį“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-02-07 protokolą Nr. VAK-69, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šiaulių Gytarių progimnazijai šiuo metu patikėjimo teise valdomas 433,02 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas K. Korsako g. 10, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje pastatas pažymėtas 1C3p, unikalus numeris 2999-1004-6017, patalpų indeksai pirmame aukšte: 1-10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), perduoti pagal panaudos sutartį dešimčiai metų Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai jos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių Gytarių progimnazijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų panaudos sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras