Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 82 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 82 straipsnį nauja 9 dalimi:

9. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti skiriama parama studijuojantiems ne Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.“

2. Buvusias 82 straipsnio 9 ir 10 dalis laikyti atitinkamai 10 ir 11 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                                        Saulius Skvernelis

                                                                                                            Eugenijus Jovaiša (2018-03-16)