Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-281 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.2.1-APVA-R-008 PRIEMONĖS  „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                    d. Nr. D1- 

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 80 600 000 eurų (aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai tūkstančių eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

2. Pakeičiu 9.1 papunkčio lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

1.

Alytaus

3 549 737,77

2.

Kauno

14 567 838,31

3.

Klaipėdos

8 847 842,96

4.

Marijampolės

3 805 711,37

5.

Panevėžio

5 710 199,65

6.

Šiaulių

10 066 232,87

7.

Tauragės

2 567 217,62

8.

Telšių

3 399 939,60

9.

Utenos

2 832 120,44

10.

Vilniaus

25 253 159,41

11.

Iš viso:

80 600 000,00“

 

3. Pakeičiu 9.2 papunkčio lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2014–2020 m.

1.

Alytaus

 

 

 

3 352 807,77

 

 

196 930,00

3 549 737,77

2.

Kauno

 

 

 

14 567 838,31

 

 

 

14 567 838,31

3.

Klaipėdos

 

 

 

8 847 842,96

 

 

 

8 847 842,96

4.

Marijampolės

 

 

 

3 805 711,37

 

 

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

 

 

 

5 250 106,65

 

 

460 093,00

5 710 199,65

6.

Šiaulių

 

 

 

6 971 232,87

 

 

3 095 000,00

10 066 232,87

7.

Tauragės

 

 

 

2 380 217,62

 

 

187 000,00

2 567 217,62

8.

Telšių

 

 

 

3 399 939,60

 

 

 

3 399 939,60

9.

Utenos

 

 

 

2 832 120,44

 

 

 

2 832 120,44

10.

Vilniaus

 

 

 

18 592 182,41

 

 

6 660 977,00

25 253 159,41

11.

Iš viso regionams konkrečiais metais

 

 

 

70 000 000,00

 

 

10 600 000,00

80 600 000,00“

 

4. Pakeičiu 9.3 papunkčio lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Regiono pava-dinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2015–2023 m.

1.

Alytaus

 

765 290,32

1 406 426,85

896 218,12

324 258,48

98 465,00

59 079,00

3 549 737,77

2.

Kauno

537 486,41

5 765 945,70

4 061 990,52

3 561 932,54

640 483,14

 

 

14 567 838,31

3.

Klaipėdos

 

2 067 954,92

3 539 070,20

2 568 163,57

672 654,27

 

 

8 847 842,96

4.

Marijam-polės

173 717,73

434 822,35

1 681 288,63

1 515 882,66

 

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

261 377,93

1 980 874,22

1 184 094,44

1 344 752,01

571 026,65

230 046,50

138 027,90

5 710 199,65

6.

Šiaulių

 

2 033 389,61

2 746 448,78

1 595 697,24

1 214 697,24

1 547 500,00

928 500,00

10 066 232,87

7.

Tauragės

27 200,00

1 091 868,15

871 672,65

389 476,82

37 400,00

93 500,00

56 100,00

2 567 217,62

8.

Telšių

2 720,00

592 692,22

1 470 683,25

1 066 768,83

267 075,30

3 399 939,60

9.

Utenos

68 843,12

1 540 776,94

799 433,76

311 533,31

111 533,31

2 832 120,44

10.

Vilniaus

244 256,52

3 843 260,08

8 412 510,26

5 548 343,30

1 876 007,65

3 330 488,50

1 998 293,10

25 253 159,41

11.

Iš viso regionams

1 315 601,71

20 116 874,51  

26 173 619,34

18 798 768,40

5 715 136,04

5 300 000,00

3 180 000,00

80 600 000,00“

 

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Pagal šiame Apraše nurodytas finansuojamas veiklas regiono projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. II ketvirtį. Regionų projektų sąrašai gali būti keičiami Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), III skyriuje nustatyta tvarka. Jei regione lieka neišnaudotas lėšų likutis nuo sudaryto regiono projektų sąrašo, regiono projektų sąrašas gali būti keičiamas ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d.“

6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Teikiamų pagal šį Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 1 d.“

7. Pakeičiu 23 punkto lentelę ir ją išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Regionas

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.329)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

1.                  

Alytaus

0

7615

2.                  

Kauno

0

32765

3.                  

Klaipėdos

0

21335

4.                  

Marijampolės

0

8155

5.                  

Panevėžio

0

12852

6.                  

Šiaulių

0

20038

7.                  

Tauragės

0

5100

8.                  

Telšių

0

7286

9.                  

Utenos

0

6069

10.                  

Vilniaus

0

53785

11.                  

Iš viso:

0

175000“

 

8. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Savivaldybių vykdomosios institucijos, gavusios kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, turi raštu Regiono plėtros tarybai pateikti projektinį pasiūlymą dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede. Projektiniai pasiūlymai elektroninėje laikmenoje turi būti pateikti formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti.“

9. Papildau 672 punktu:

672. Sutaupytos lėšų panaudojamos ir papildomas įgyvendinamo projekto finansavimas skiriamas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis Projektų taisyklių 198 punktu, nustatomi šie papildomi reikalavimai dėl papildomo finansavimo skyrimo:

672.1. Projekto vykdytojas per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai prašymą skirti papildomą finansavimą projektui ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. Projekto vykdytojui praleidus šį terminą, sprendimą dėl prašymo priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Šį sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su ministerija.

672.2. Projekto vykdytojas turi būti įvykdęs viešųjų pirkimų procedūras (turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs apskundimo terminas) iki prašymo skirti papildomą finansavimą projektui pateikimo įgyvendinančiajai institucijai.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

R. Uselytė

2019-10-29