Projektas Nr. TSP-87

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAIVOS PEČIUKĖNIENĖS SKYRIMO Į KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

2019 m. gegužės   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 45 ir 46 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.19 papunkčiu ir atsižvelgdama į Pretendentų į Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus pareigas konkurso 2019 m. kovo 20 d. protokolą Nr. PKP-9 bei į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. kovo 29 d. raštą Nr. 4-01-3097 ir Daivos Pečiukėnienės 2019 m. kovo 20 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Daivą Pečiukėnienę į Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus pareigas nuo 2019 m. gegužės 21 d. iki 2024 m. gegužės 21 d. (penkerių metų kadencijai).

2. Įgalioti:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės merą Dainių Bardauską sudaryti darbo sutartį su Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktore Daiva Pečiukėniene ir įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su švietimo įstaigos vadovo darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. Daivą Pečiukėnienę teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie biudžetinės įstaigos vadovo priėmimą į pareigas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                            

Parengė                                                 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Jurgita Trifeldienė

 

Dokumentas suderintas DVS