Projektas

                                                                                                            2022 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Raseinių šaltinio progimnazijoje finansavimo

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. TS-432 „Dėl pritarimo ketinimų protokolo dėl bendradarbiavino pasirašymui įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano (toliau - strateginis veiklos planas) Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programos (Nr. 02) 01 tikslo 01 uždavinio 8 priemone (projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimas) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. V-1321 „Dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti projekto „Kokybės krepšelis“ finansavimui ir skirti Raseinių Šaltinio progimnazijai iš rajono Savivaldybės biudžeto ne mažiau 15 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių Raseinių rajono savivaldybei, ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis finansuoti nenumatytas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas bei Raseinių rajono savivaldybei priskirtą tinkamą finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

2. Numatyti projekto „Kokybės krepšelis“ finansavimui reikalingas lėšas 2022 ir 2023

metų  Raseinių rajono savivaldybės biudžetuose.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras