Projektas Nr. TSP-252

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

 

2019 m. spalio          d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-280 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2019 m. rugsėjo 30 d. raštą Nr. S1-77 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“, Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2019 m. rugsėjo 27 d. raštą Nr. S-101 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“ ir Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2019 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. S-82 „Dėl leidimo sudaryti patalpų panaudos sutartį su VšĮ Kupiškio vaikų dienos centru“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                    n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinei mokyklai perduoti pagal panaudos sutartį VšĮ Kupiškio vaikų dienos centrui (kodas 300126087) neatlygintinai naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Kupiškio r. Jono Černiaus pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas 51,43 kv. metro bendrojo ploto mokyklos patalpas (patalpos    Nr. 1-4, unikalus pastato Nr. 4400-0172-3513 ), esančias Melioratorių g. 5, Noriūnų k., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav, vaikų dienos centro veiklai vykdyti.

2. Leisti Kupiškio r. Šimonių pagrindinei mokyklai perduoti pagal panaudos sutartį VšĮ Kupiškio vaikų dienos centrui (kodas 300126087) neatlygintinai naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas 37,08 kv. metro bendrojo ploto mokyklos patalpas (patalpos Nr. 13, unikalus pastato          Nr. 5794-8003-3052), esančias Adomo Vilėniškio g. 8, Adomynės k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav, vaikų dienos centro veiklai vykdyti.

3. Leisti Kupiškio r. Subačiaus gimnazijai perduoti pagal panaudos sutartį VšĮ Kupiškio vaikų dienos centrui (kodas 300126087) neatlygintinai naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Kupiškio r. Subačiaus gimnazijai patikėjimo teise valdomas 49,06 kv. metro  bendrojo ploto mokyklos patalpas (patalpos Nr. 1-53, unikalus pastato Nr. 5796-9001-1011), esančias Aukštaičių a.. 10, Subačiaus m., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav, vaikų dienos centro veiklai vykdyti.

4. Įgalioti Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos, Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ir Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos vadovus  pasirašyti šio sprendimo 1, 2, 3 punktuose nurodytų patalpų panaudos  sutartis.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS