{"HashCode":-819211738,"Height":841.0,"Width":595.0,"Placement":"Header","Index":"FirstPage","Section":1,"Top":0.0,"Left":0.0}
 

 


Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL „SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ PRIEMONĖS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14), 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų programas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ (toliau – Nutarimas) 1.4 papunkčiu,

t v i r t i n u „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonės finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020  m.                 įsakymu Nr. 

 

 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ PRIEMONĖS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų programas“ įgyvendinti skirtos lėšų priemonės 2.1 „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė) finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus finansavimui, institucijas ir įstaigas, dalyvaujančias Priemonės įgyvendinimo procese, administravimo procedūras bei įgyvendinimo priežiūrą. 

2. Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.4 papunktį (toliau – Nutarimas dėl lėšų skyrimo);

2.2. Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo
2019–2022 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“;

2.3. Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimui ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas projekto įgyvendinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos x d. įsakymu Nr. 1-xx „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projekto įgyvendinimo tvarka).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Daugiabutis namas trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas, kuriame maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai.

3.2. Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio (-ių) namo (ų) savininkų ar valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

3.3. Projektas – daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų balionai, elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimo ir (ar) suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas projektas.

3.4. Apraše kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Priemonę administruoja viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti 2020 metais numatoma skirti iki 14 550 000 eurų (keturiolikos milijonų penkių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) valstybės biudžeto lėšų.

8. Priemonės tikslas – užtikrinti SND balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams).

9. Pagal Aprašą remiamos veiklos ir jų rezultato rodikliai:

 

 

Remiama veikla

Rezultato rodiklis

9.1.

Elektros ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektavimas;

parengtas elektros ir (ar) gamtinių dujų skirstomojo tinklo plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektas namui, kuris yra įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) interneto svetainėje viešai skelbiamą Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, sąrašą

(pateiktas projekto priėmimoperdavimo aktas).

9.2.

darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimu (įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį sandarumo bandymą, prapūtimą dujomis, apskaitos prietaiso sumontavimą ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu;

užtikrintas saugus elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimas daugiabučiui

(pateiktas atliktų darbų aktas ir (ar) ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas)

9.3.

darbai, susiję su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją (iki 5 kW) ar gamtinių dujų sistemą);

ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, užtikrintas saugus elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimas

(pateikta namo ir butų techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos vertinimo pažyma (rangovo aktas)

ir bute įrengta elektrinė arba dujinė viryklė

(pateiktas įsigijimą patvirtinantis dokumentas)

9.4.

elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimas.

 

10. Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose numatytas veiklas pagal Projekto įgyvendinimo tvarką organizuoja ir įgyvendina skirstomųjų tinklų, prie kurių prijungtas daugiabutis namas, operatorius.

11. Aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose numatytas veiklas pagal Projekto įgyvendinimo tvarką organizuoja ir (ar) įgyvendiną atitinkamo daugiabučio namo atstovas.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti registracijos formas numatoma paskelbti 2020 m. III ketvirtį.

13. Galutiniai paramos gavėjai pagal Aprašą yra daugiabučių namų butų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, savininkai ar valdytojai, daugiabučiuose su bendromis virtuvėmis – visi daugiabučio namo butų savininkai ar valdytojai lygiomis dalimis.

14. Pagal Aprašą ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio buto savininkui tenkanti nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, apskaičiuojama Aprašo 1 priede numatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi projekto vykdytojai yra:

15.1. skirstomųjų elektros ar gamtinių dujų tinklų, prie kurių prijungtas (-i) daugiabutis (-čiai) namas (-ai), operatoriai (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius).

15.2. daugiabučio (-ių) namo (-ų) bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu (toliau – daugiabučio namo atstovas).

16. Bendrieji reikalavimai projekto vykdytojui:

16.1. Skirstomųjų tinklų operatorius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus (prie kurių prijungtas daugiabutis namas), esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos ar gamtinių dujų skirstymo poreikiams tenkinti.

16.2. daugiabučio atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (ų) butų savininkus ar valdytojus.

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17. Projektas turi atitikti remiamą (-as) veiklą (-as) ir priemonės tikslą.

18. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į VERT interneto svetainėje viešai skelbiamą Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, sąrašą.

19. Pagal Priemonę remiamas daugiabučio namo vieno buto elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimas ≤ 5 kW, nekeičiant esamo atvado tipo.

20. Pagal Priemonę remiama elektrinė arba dujinė viryklė, reikalinga naujam energijos šaltiniui naudoti, turi būti nauja (nenaudota).

21. Projektu turi būti siekiama pagal Aprašo 9 punkte nurodytos atitinkamos veiklos rezultato rodiklio.

 

IV SKYRIUS

REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

22. Agentūra suderina su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) kvietimų teikti registracijos formas planą, kuriame nurodo trukmę ir kvietimui numatytų lėšų sumą. Agentūra, suderinusi su Ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą. Pirmas kvietimas turi būti paskelbtas per vieną darbo dieną nuo Aprašo patvirtinimo interneto svetainėje www.ena.lt.

23. Siekiant proceso efektyvumo bei teikiamų duomenų kokybės, registracijos formas ir projekto išlaidų kompensavimo prašymus Agentūrai tiesiogiai elektroniniu paštu teikia skirstomojo tinklo, prie kurio prijungtas daugiabutis namas (kuriame įgyvendinamas projektas), operatorius, prieš tai pagal Projekto įgyvendinimo tvarką gavęs reikiamą informaciją iš daugiabučio namo atstovo.

24. Aprašo 9.1 papunktyje numatytai veiklai gali būti teikiama viena registracijos forma visiems skirstomųjų tinklų operatoriaus skirstymo veiklos licencijos teritorijoje esantiems daugiabučiams namams. Aprašo 9.29.4 papunkčiuose numatytoms veikloms turi būti pateikta po vieną registracijos formą vienam daugiabučiui. Registracijos formos ir kartu privalomų pateikti dokumentų pateikimo, registracijos tvarka ir pan. nustatyti Agentūros darbo procedūrų apraše, kuris viešai skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.ena.lt.

25. Kartu su registracijos forma Agentūrai teikiami šie dokumentai (jei teikiamos atskiros registracijos skirtingoms remiamoms veiklos viename daugiabutyje, dokumentai teikiami vieną kartą vienam daugiabučiui):

25.1. daugiabučių namų savininkų ar valdytojų priimto sprendimo dėl konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma Aprašo 9.1 papunktyje numatytai veiklai);

25.2. daugiabučio namo atstovo užpildytos ir skirstomųjų tinklų operatoriui pateiktos paraiškos kopija;

25.3. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) dujų skirstomųjų tinklų rekonstrukcijos (tame tarpe įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį sandarumo bandymą, prapūtimą dujomis, apskaitos prietaiso sumontavimą ir kt.) iki nuosavybės ribos projektavimo sąmata atskirai kiekvienam daugiabučiui namui;

25.4. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) dujų skirstomųjų tinklų rekonstrukcijos (tame tarpe įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį sandarumo bandymą, prapūtimą dujomis, apskaitos prietaiso sumontavimą ir kt.) iki nuosavybės ribos rangos darbų (jei buvo reikalinga) sąmata atskirai kiekvienam daugiabučiui namui;

25.5. daugiabučio namo vidaus elektros tinklo ar vidaus gamtinių dujų sistemos rekonstrukcijos ar pertvarkymo (jei buvo reikalinga) sąmata (atskirai sąmatoje nurodant butų elektros (iki 5 kW galios) instaliacijos ar gamtinių dujų sistemos rekonstrukcijos ar pertvarkymą), ir (ar) rangovo aktą (-us), jog daugiabučio namo vidaus tinklas ar gamtinių dujų sistema yra tinkami;

25.6. dokumentus, įrodančius projekto sąmatos pagrįstumą (viešųjų pirkimų sutartis, projektinės sąmatos, arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas arba galimybių studijos ir panašiai).

25.7. kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio daugiabučio namo buto savininko užpildyta Agentūros darbo procedūrų apraše nustatytos formos deklaracija, kurioje nurodoma:

25.7.1. ūkio subjekto: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

25.7.2. su ūkio subjektu susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, pavadinimai, teisinės formos, juridinių asmenų kodai ir (arba) fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai;

25.7.3. ūkio subjekto ir su juo susijusių įmonių, kurios su ūkio subjektu sudaro vieną įmonę, ūkinės veiklos rūšies kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

25.7.4. ūkio subjektui suteikti kreditingumo reitingo kategorija ir turto įkeitimo lygis, jei tokie suteikti;

25.7.5. informaciją apie ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, jei tokia buvo suteikta;

25.8. atitiktį Aprašo 16 punkte nurodytiems bendriems reikalavimams įrodančius dokumentų nuorašą arba kopiją; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus.

25.9. projekto vykdytojo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

26. Skirstomųjų tinklų operatorius nuo kvietimo teikti registracijos formas paskelbimo dienos iki 2020 m. spalio 1 d. teikia registracijos formas Agentūrai.

27. Jei registracijos formos pateiktos po Aprašo 26 punkte nustatytos datos, jei Agentūra ir projekto vykdytojai nesutaria kitaip, finansavimas pagal Priemonę neskiriamas ir neišmokamas.

 

V SKYRIUS

REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS

 

28. Agentūra, patikrinusi projekto vykdytojų, projekto ir paramos gavėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, įvertina registracijos formas ir per 10 darbo dienų nuo registracijos formos gavimo Agentūroje dienos sudaro teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį. Atsižvelgiant į gautų registracijos formų apimtį ir skaičių, šis terminas gali būti Agentūros motyvuotu sprendimu pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Agentūra apie pratęstą paraiškų vertinimo terminą paskelbia interneto svetainėje www.ena.lt ir raštu informuoja Ministeriją.

29. Agentūra, nustačiusi, kad registracijos formoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) registracijos forma užpildyta netinkamai / nepilnai, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti projekto vykdytojų, projekto ir paramos gavėjo atitikimą Aprašo reikalavimams, Agentūra gali prašyti per nustatytą terminą pateikti atitinkamus dokumentus. Terminas trūkumams pašalinti neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu Agentūros ir projekto vykdytojo bendru sutarimu nenusprendžiama kitaip. Jeigu per nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos registracijos formos bei informacijos nepateikiama, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Priėmusi sprendimą atmesti Registracijos formą, Agentūra per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia atitinkamo daugiabučio projekto vykdytojams raštą, kuriame nurodo priežastį, dėl ko Registracijos forma atmesta.

30. Jei projektams pagal teigiamai įvertintas registracijos formas finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama anksčiau pateiktoms registracijos formoms. Jei projekto vykdytojas vienu metu pateikia daugiau nei vieną registracijos formą ir daliai jų finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet registracijos formos vertinamos projekto vykdytojo teikime nurodytu eiliškumu.

Teigiamai įvertintos registracijos formos, kurioms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, įrašomi į rezervinių registracijos formų sąrašą. Į rezervinių registracijos formų sąrašą registracijos formos įrašomos pagal registracijos formų pateikimo eilę. Priėmusi sprendimus dėl papildomos lėšų sumos skyrimo kvietimui, Ministerija gali priimti sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių registracijos formų sąrašo, laikydamasi nustatytos eilės. Jei Ministerija nusprendžia papildomos lėšų sumos neskirti arba skirti jų mažiau, nei reikia į rezervinį rezervinių registracijos formų sąrašą įrašytoms registracijoms formoms finansuoti, ji turi priimti sprendimą nefinansuoti tų registracijos formose nurodytų projektų, kuriems neužteko kvietimui skirtos lėšų sumos ar skiriamos papildomos lėšų sumos.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

31.Tinkamos finansuoti išlaidos yra reikalingos SND balionų iš daugiabučių namų pašalinimo ir saugaus bei patikimo elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo šių namų gyventojams (vartotojams) išlaidos, t. y.:

31.1. statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kiti darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

31.2. projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

31.3. elektrinių ar dujinių viryklių įsigijimo išlaidos;

31.4. išlaidos, reikalingos Aprašo 23 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti – 3 proc. nuo skirstomojo elektros tinklo pajėgumų didinimo ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų rekonstravimu (taip pat įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį sandarumo bandymą, prapūtimą dujomis, apskaitos prietaiso sumontavimą ir kt.) iki nuosavybės ribos projektavimo ir rangos darbų vertės.

32. Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tuo atveju, jie projekte pasiektas Aprašo 9 punkte numatytas atitinkamas remiamos veiklos rezultato rodiklis.

33. Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal faktiškai patirtas išlaidas, o pagal nustatytą fiksuotąjį įkainį padauginus iš registracijos formoje nurodyto butų skaičiaus:

33.1. daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 200 eurų be PVM vienam butui;

33.2. butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 200 eurų be PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas;

33.3. įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 200 eurų be PVM vienam vienetui į vieną butą.

34. Jei projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas, jo patirtos tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos be PVM.

35. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Aprašo 2 priede nustatyta tvarka.

36. Išlaidos turi būti patirtos po Registracijos formos pateikimo Agentūrai iki 2020 m. gruodžio 1 d. skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų gamtinių dujų tinklų įvadų.

37. Netinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis laikomos išlaidos, neišvardytos Aprašo 31 punkte ir (ar) viršijančios Aprašo 33 punkte numatytus fiksuotus įkainius.

 

VII SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS

 

38. Agentūra pagal Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka sudarytą sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja projekto vykdytoją apie projektui skirtą finansavimą.

39. Neleidžiami jokie su Agentūra nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar Apraše nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus.

40. Agentūra registracijos formos vertinimo metu patikrina paramos gavėjo teisę gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Agentūra per 5 darbo dienas registruoja suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

 

VIII SKYRIUS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

41. Projekto išlaidos apmokamos išlaidas patyrusiam projekto vykdytojui išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas.

42. Projekto išlaidų kompensavimo prašymai (forma patvirtinta Agentūros darbo procedūrų apraše) teikiami Agentūrai ne dažniau kaip du kartus per mėnesį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.

43. Išlaidų kompensavimo prašyme projekto vykdytojas deklaruoja (kiekvienas projekto vykdytojas deklaruoja savo vykdytas Aprašo 9 punkte numatytas veiklas), kad:

43.1. išlaidų kompensavimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir (ar) jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

43.2. išlaidos, patirtos vykdant projektą, nebuvo ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų;

43.3. projekto vykdytojui yra žinoma, kad, jeigu pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas, išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra melagingi, pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo;

43.4. nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso projekto vykdytojui ir jis prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

43.5. visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai įvykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

44. Išlaidų kompensavimo prašyme projekto vykdytojas atitinkamai įsipareigoja:

44.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus iki išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos laikotarpiu;

44.2. bendradarbiauti su Agentūros, VERT, savivaldybės atstovais, sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinti savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos;

44.3. Agentūros nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

45. Kartu su išlaidų kompensavimo prašymu turi pateikti:

45.1. projekte patirtų išlaidų pagrindžiančių ir darbų įvykdymą įrodančių dokumentų kopijas;

45.2. išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų išrašus arba kopijas;

45.3. dokumentų, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (arba) rezultato pasiekimas, kopijas.

45.4. kitus Agentūros prašytus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

46. Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas išlaidų kompensavimo prašymas ir (arba) su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi Agentūros paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai, Agentūra paprašo projekto vykdytojo patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį išlaidų kompensavimo prašymas turi būti patikslintas ir (arba) dokumentai turi būti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto išlaidų kompensavimo prašymo savo nuožiūra, Agentūrai neprašant). Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų, jeigu Agentūra ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Jeigu Agentūra negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, Agentūra patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą.

47. Agentūra turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo patikrinimą vietoje, apsilankant projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant Agentūrai pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai.

48. Agentūra, vadovaudamasi darbo procedūrų aprašu, įvertina pateiktą išlaidų kompensavimo prašymą ir, jei registracijos forma patenka į atrinktų projektų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.

49. Agentūra gali prašyti projekto vykdytojo teikti išlaidų kompensavimo prašymų teikimo grafiką, jeigu taip numatyta projekto sutartyje ir (arba) siekiant sumažinti projekto įgyvendinimo rizikas.

50. Patvirtinus išlaidų kompensavimo prašymą, projekto vykdytojui išmokamos lėšos.

51. Lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

52. Agentūra per 5 metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir paprašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus.

53. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ar jų rezultatų faktiniu įvykdymu nevykstant į vietą.

54. Įvertinus projektų riziką patikros vietoje gali būti atliekamos atrankiniu būdu.

55. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti, kad su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai būtų lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius.

56. Už išlaidų kompensavimo prašymų tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra.

57. Agentūra išlaidų kompensavimo prašymus tikrina ir tvirtina vadovaudamasi patikimo finansų valdymo principu.

58. Jeigu rezultato rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų atsižvelgdamas į nepasiektą rezultato rodiklio reikšmę, mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų projekto veiklų apimtis ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms projekto išlaidoms.

59. Projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

59.1. rezultato rodiklis nepasiektas dėl konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo mažesne apimtimi, tačiau projekto vykdytojas pagrindžia siekiant šio rodiklio patirtas projekto išlaidas;

59.2. projekto veiklos įgyvendintos projekto sutartyje numatyta apimtimi, o stebėsenos rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, kurių įtakos rezultato rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo sumažinti (rezultato rodiklio nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų programos priemonių specifiką, su ministerija suderinta tvarka), ir projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė rezultato rodiklio reikšmės.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. VERT savo interneto svetainėje per vieną darbo dieną nuo Aprašo patvirtinimo turi paskelbti Daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, sąrašą.

61. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 9.3–9.4 papunkčiuose numatytų veiklų įvykdymo, daugiabučio namo atstovas skirstomųjų tinklų operatoriui pateikia techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos vertinimo pažymą (- as), kurioje būtų atskirai pateikta informacija apie laiptinių bei atskirai apie butų elektros tinklus ar gamtinių dujų sistemas, nurodo daugiabučio namo adresą, butų numerius, kuriuose įrengta ar pertvarkyta elektros arba gamtinių dujų sistema, bendrą butų skaičių.

62. Skirstomųjų tinklų operatorius kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus, elektroninėmis priemonėmis pateikia VERT užbaigtų įrengti ar pertvarkytų daugiabučių namų įvykdytų per ketvirtį apibendrintus Aprašo 61 punkte nurodytus duomenis.

63. VERT įvertina skirstomųjų tinklų operatorių pateiktus apibendrintus, Aprašo 61 punkte nurodytus, duomenis ir jeigu VERT kyla pagrįstų įtarimų dėl gautos informacijos, turi teisę prašyti tiesiogiai projekto vykdytojo pagal kompetenciją pateikti reikalingo rangos akto ir (ar) namo (įskaitant buto) techninės būklės vidaus tinklų vertinimo pažymos patvirtintą kopiją.

64. VERT atsitiktine tvarka atlieka daugiabučių namų vidaus elektros arba gamtinių dujų tinklų (taip pat ir butų vidaus tinklų) neplaninius patikrinimus arba įtraukia į VERT metinį patikrinimų planą. Patikrinimo metu taip pat vertinama, ar daugiabučių namų gyventojai konkrečiame bute realiai nebenaudoja SND balionų.

65. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi nustatyta Aprašo
66–68 punktuose nustatyta tvarka 5 metus po projekto pabaigos. 

66. Agentūra ir projekto vykdytojas turi užtikrinti su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams.

67. Projekto vykdytojas privalo saugoti:

67.1. registracijos formos ir jos priedų kopijas;

67.2. išlaidų apmokėjimo ir pagrindimo dokumentų originalus;

67.3. susirašinėjimo su Agentūra oficialių dokumentų kopijas;

67.4. pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas.

68. Įgyvendinančioji institucija privalo saugoti:

68.1. registracijos formos registravimo ir vertinimo dokumentų originalus;

68.2. registracijos formos, įskaitant ir vertinimo metu atmestas registracijos formas, ir jų priedų originalus;

68.3. išlaidų kompensavimo prašymų originalus, Aprašo 45 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

68.6. finansavimo sumokėjimo dokumentų kopijas;

68.7. susirašinėjimo su projekto vykdytoju oficialių dokumentų kopijas.

69. Agentūros veiksmai arba neveikimas, susijęs su registracijos formų ir (ar) išlaidų kompensavimo prašymu vertinimu; sprendimas skirti (neskirti) projektui finansavimą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

„Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonės finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS, TENKANČIOS ŪKINĘ VEIKLĄ VYKDANČIAM BUTO SAVININKUI, GAUNANČIAM PARAMĄ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONO PAKEITIMUI KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS, APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

1. Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto savininkui, gaunančiam paramą suskystintų naftos dujų baliono pakeitimui kitais energijos šaltiniais, apskaičiavimo tvarka (toliau – Tvarkos aprašas) nustato nereikšmingos (de minimis) pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio namo buto savininkui, gaunančiam paramą suskystintų naftos dujų baliono pakeitimui kitais energijos šaltiniais (toliau – parama), dydžio apskaičiavimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai).

3. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį kiekvienam daugiabučio namo, kuriame maistui ruošti naudojamus suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionus numatoma pakeisti kitu energijos šaltiniu pagal Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo
2019–2022 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“, buto savininkui, vykdančiam ūkinę veiklą, apskaičiuoja
viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra).

4. Agentūra, gavusi projekto vykdytojo pateiktą registracijos formą, per 5 darbo dienas:

4.1. patikrina Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), ar projekto vykdytojo nurodytam ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, ar ji neviršija Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytų dydžių;

4.2. Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį;

4.3. įvertina, ar ūkio subjektui suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta), ir (ar) numatoma suteikti valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 reikalavimus ir neviršija nustatytų dydžių.

5. Jeigu Agentūra nustato, kad ūkio subjektui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir ūkio subjektui numatoma suteikti valstybės parama viršija Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, ūkio subjektui teikiama valstybės parama, kurią sudaro minėtuose reglamentuose nustatyto nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos skirtumas.

6. Apskaičiuojant nereikšmingą (de minimis) pagalbos dydį, vertinamas kiekvienas paramos būdas:

6.1 parama elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektavimui;

6.2. parama skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimui (iki nuosavybės ribos), įskaitant projektavimą ir skirstomojo tinklo operatoriaus vykdomą administravimą);

6.3. parama daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar dujų) įrengimui ir (ar) pertvarkymui (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją ar dujų sistemą);

6.4. parama daugiabučių namų butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos įrengimui ir (ar) pertvarkymui;

6.5. parama elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimui.

7. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam daugiabučio namo buto savininkui, dydį sudaro suma:

7.1. Tvarkos aprašo 6.1–6.3 papunkčuose nurodytos paramos suma eurais padalinta iš bendro daugiabučio butų skaičiaus;

7.2. Tvarkos aprašo 6.4 papunktyje nurodyta parama eurais padalinta iš butų, kuriuose atliekami elektros instaliacijos ar dujų sistemos įrengimo ir (ar) pertvarkymo darbai, skaičiaus;

7.3. Tvarkos aprašo 6.5 papunktyje nurodyta parama.

8. Jei butas priklauso ne vienam ūkinę veiklą vykdančiam savininkui, Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis dalinamas kiekvienam ūkinę veiklą vykdančiam buto savininkui proporcinga šio savininko daliai buto nuosavybėje.

9. Tuo atveju jei ūkinę veiklą vykdantis daugiabučio namo buto savininkas gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytame bute, nereikšminga (de minimis) pagalba neskaičiuojama.

______________________

 

„Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonės finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

 

NE PERKANČIOSIOMS ORNANIZACIJOMS TAIKOMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

1. Siekiant sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti projektui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas, projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (toliau – ne perkančioji organizacija), pirkimus vykdo vadovaudamiesi šia tvarka.

2. Šiuo tikslu ne perkančioji organizacija turi apklausti ne mažiau, nei tris tiekėjus ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai:

2.1. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

2.2. ne perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių skaičius (kiekius), kai, pakeitus tiekėją, ne perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

2.3. pirkimo sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis, neviršija 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šios tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tam pačiam BVPŽ kodui. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.

_________________