Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARŠOS MOKESČIO ĮSTATYMAS

 

20    m.                        d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato transporto priemonių apmokestinimo transporto priemonių taršos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Degalai – visų rūšių dyzelinas (gazoliai), visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos, naudojami transporto priemonėse.

2. Registracija – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ar Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės valdytojo keitimas, išskyrus atvejus, kai keičiamas transporto priemonės valdytojo, juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o po duomenų pakeitimo faktinis motorinės transporto priemonės valdytojas nesikeičia.

3. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės, kurios duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, išmetamas CO2 kiekis.

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruojamos transporto priemonės valdytojas.

 

5 straipsnis. Mokesčio sumokėjimo terminas

Mokestis sumokamas registracijos metu.

 

6 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

1. Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio Įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.

2. Mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas registracijos metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

3. Kai Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nėra duomenų apie išmetamą transporto priemonės CO2 kiekį, transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal formules, patvirtintas šio Įstatymo 2 priedu.

4. Kai Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nėra duomenų apie transporto priemonės pavarų dėžės tipą, apskaičiuojant mokestį, vadovaujantis šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal formules, patvirtintas šio Įstatymo 2 priedu, taikomas transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže.

5. Kai Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nėra duomenų, reikalingų apskaičiuoti transporto priemonės CO2 kiekį, vadovaujantis šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas remiantis lygiavertės transporto priemonės, esančios Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, duomenimis apie transporto priemonės svorį ir transporto priemonės variklio galią.

6. Mokesčio dydžiai indeksuojami kasmet, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2019 m. gruodžio mėnesio kainomis.

 

7 straipsnis. Mokesčio administravimas

1. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė Regitra.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčio administravimui reikalinga informacija tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Nesumokėjus mokesčio transporto priemonė neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

4. Valstybės įmonės Regitra teritorinio padalinio sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo skundžiamas valstybės įmonės Regitra centriniam padaliniui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Skundas valstybės įmonės Regitra centriniam padaliniui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo valstybės įmonės Regitra teritorinio padalinio priėmimo dienos. Valstybės įmonės Regitra centrinio padalinio sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Mokestį moka mokesčio mokėtojai, atliekantys registraciją nuo 2020 m. sausio  1  d.

3. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šio Įstatymo nuostatoms įgyvendinti būtinus teisės aktus iki 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Lietuvos Respublikos

transporto priemonių taršos

mokesčio įstatymo

1 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARŠOS MOKESČIO DYDŽIAI

 

Išmetamas CO2 kiekis, g/km

Mokesčio dydžiai pagal transporto priemonės naudojamų degalų rūšį, Eur

nuo

iki

Dyzelinas1

Benzinas2

Dujos3

0

115

0

0

0

116

130

80

0

0

131

140

110

40

36

141

150

140

55

50

151

160

180

70

63

161

170

220

90

81

171

180

260

110

99

181

190

300

130

117

191

200

350

150

135

201

210

400

175

158

211

220

450

200

180

221

230

500

225

203

231

240

560

250

225

241

250

620

280

252

251

260

680

310

279

261

270

740

340

306

271

280

800

370

333

281

290

860

400

360

291

300

920

430

387

301

310

980

460

414

311

320

1040

490

441

321

330

1100

520

468

331

340

1160

550

495

341

350

1220

580

522

351 ir daugiau

1280

610

549

1Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos dyzelinu, dyzeliniu/dujomis ir dyzelinu/elektra.

2Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu ir benzinu/elektra.

3Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/elektra/dujomis, benzinu/etanoliu/dujomis, dujomis/elektra, etanoliu ir etanoliu/dujomis.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

transporto priemonių taršos

mokesčio įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

 

1. Kai transporto priemonė varoma benzinu, benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/etanoliu/dujomis, etanoliu ir etanoliu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

 

čia:

QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

m – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg,

p – didžiausia transporto priemonės variklio galia, kW,

 

kai transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481.

 

2. Kai transporto priemonė varoma dyzelinu ir dyzelinu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QD = 0,108 × m – 11,371,

 

čia:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

 

kai transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QD = 0,116 × m – 6,432,

 

3. Kai transporto priemonė varoma benzinu/elektra, benzinu/elektra/dujomis, dujomis/elektra ir dyzelinu/elektra, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

QE = 0,116 × m – 57,147,

 

čia:

QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km.