Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. X-914   9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Rūmų pirmininkas turi teisę:

1) įgalioti Rūmų administracijos vadovą atlikti su Rūmų vidaus administravimu susijusias Rūmų pirmininko funkcijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje ir Rūmų statute;

2) gauti iš Rūmų narių informaciją, susijusią su Rūmų veikla;

3) dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių architektų profesinę veiklą, projektus;

4) atlikti kitas Rūmų statute nurodytas funkcijas.“

2. Papildyti 9 straipsnį 5 dalimi:

5. Jeigu Rūmų pirmininkas savo kadencijos metu verčiasi atestuoto architekto veikla, jis įgalioja Rūmų administracijos vadovą atlikti su Rūmų vidaus administravimu susijusias Rūmų pirmininko funkcijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje ir Rūmų statute.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narė:                                                                                                     Aistė Gedvilienė