Projektas Nr. TSP-20

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 176 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1311 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitą (pridedama).

2. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistę Dovilę Šukytę iki 2019 m. gegužės 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitą pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras    

 

Parengė

Savivaldybės administracijos

specialistė

 

Dovilė Šukytė                                                                                  Projektas suderintas DVS