Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

Dėl PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAtvirtinimo

 

2022 m. sausio      d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Savivaldybės meras