Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-400 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-400 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti Aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Mokesčio dalis kompensuojama, jeigu:

4.1. abiejų tėvų (globėjų) (arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone;

4.2. vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs einamaisiais mokslo metais nė į vieną iš prašyme I ir II pasirinkimu nurodytų Savivaldybės švietimo įstaigų;

4.3. vaikas priimtas į pasirinktą nevalstybinę švietimo įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo programą.“

2. Papildyti Aprašą 41 punktu:

41. Mokesčio dalis kompensuojama iki kol vaikas bus priimtas į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų (I arba II pasirinktą švietimo įstaigą), jeigu atitinka Aprašo 4 punkte nurodytas sąlygas.“

Savivaldybės meras

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-400 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 11 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 700 vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Atsižvelgiant į tai, kad dalis tėvų (globėjų), gavę pranešimus apie vaikų priėmimą į vieną iš pasirinktų švietimo įstaigų, atsisako vietos jose ir pageidauja toliau lankyti privatų darželį bei gauti finansavimą nevalstybinėse švietimo įstaigose, būtina priimti sprendimo pakeitimą, siekiant išvengti tėvų piktnaudžiavimo mokesčio dalies finansavimu.

Tikslas – pakeisti Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, kuri nurodo, kad Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisi ar panaikinti pati Savivaldybės taryba.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Teigiamas padarinys – bus sutaupytos Savivaldybės biudžeto lėšos. Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-400 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimo projektą būtina skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės ir švietimo įstaigų interneto svetainėse.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas nereikalingas.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Simanauskienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                              Jonas Petkevičius