Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

2020 m.          d. Nr.       

Vilnius

 

            1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

            1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 68 punktu:

            „68) gruodžio 5-oji – Padėkos savanoriams diena;“.

            2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 68–69 punktus laikyti atitinkamai 68–70 punktais.

                        

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                    Andrius Kupčinskas

Paulius Saudargas

Irena Haase