LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 186 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 186 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 186 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nepilnametis liudytojas ar nepilnametis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu apklausiami vaikų apklausoms pritaikytose patalpose ir tik vieną kartą, nebent ikiteisminio tyrimo metu būtina pakartotinė nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausa dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Pakartotinėje apklausoje juos paprastai apklausia tas pats asmuo. Apklausoje gali būti skelbiama pertrauka šio straipsnio 4 dalyje numatytu atveju ar atsižvelgiant į apklausoje dalyvaujančio psichologo rekomendaciją dėl nepilnamečio psichologinės ar emocinės būklės apklausos metu. Po pertraukos apklausa tęsiama tik dėl klausimų, kurie dar nebuvo atsakyti. Nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausos metu turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Jie į teisiamąjį posėdį šaukiami tik išimtiniais atvejais.“

 

 

2 straipsnis. 186 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 186 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus psichologą ir nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo atstovą, neleidžiama būti patalpoje, kurioje atliekama apklausa. Apklausos metu privalomai turi būti daromas garso ir vaizdo įrašas, o įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams turi būti sudaromos sąlygos stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos bei per ikiteisminio tyrimo teisėją užduoti apklausiamam asmeniui klausimų. Jei neįmanoma įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams sudaryti sąlygų stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos, apklausa atliekama įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams nedalyvaujant. Tokios apklausos metu padarytas garso ir vaizdo įrašas paskelbus pertrauką apklausoje tuoj pat parodomas įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, kurie per ikiteisminio tyrimo teisėją turi teisę užduoti apklausiamam asmeniui klausimų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai