Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Konstitucinio Teismo ĮSTATYMO NR. I-67 84  STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

,,Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai nutraukti bylą (teiseną), Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai šio įstatymo 25 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais skelbiami Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyti Konstitucinio Teismo aktai įsigalioja tik juos įgyvendinus Lietuvos Respublikos Seimo statuto 1812 straipsnyje nustatyta tvarka ir po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dieną.

Šio straipsnio antrojoje dalyje nurodyti Konstitucinio Teismo aktai įsigalioja jų paskelbimo Konstitucinio Teismo interneto svetainėje dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai šio įstatymo 25 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Konstitucinio Teismo interneto svetainėje, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data‘‘.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                 Petras Gražulis