Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-907 22, 23, 26, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 22 straipsnio 10 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojui paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų;“

2.    Papildyti 22 straipsnio 10 dalį 7 punktu:

7) paaiškėja, kad, priimant į Valstybės kontrolės darbuotojo pareigas, buvo pateikti suklastoti dokumentai arba nuslėpti, ar pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys (dokumentai), dėl kurių asmuo negalėjo būti priimtas į darbuotojo pareigas.“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jo sutuoktinis, partneris, sugyventinis (nurodytas darbuotojo privačių interesų deklaracijoje), artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo eina pareigas Valstybės kontrolėje, jeigu jie pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Be Darbo kodekse nurodytų atvejų, Valstybės kontrolės darbuotojas valstybės kontrolieriaus sprendimu privalo būti nušalintas nuo darbo, kai nėra pareigų, į kurias Valstybės kontrolės darbuotojas gali būti perkeltas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka uždraudus jam dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba Valstybės kontrolės darbuotojas nesutinka būti perkeltas į kitas pareigas. Šiuo atveju Valstybės kontrolės darbuotojas nušalinamas nuo darbo Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka atliekamo patikrinimo laikotarpiui. “

    

    

2. Papildyti 26 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Valstybės kontrolės darbuotojas nuo darbo gali būti nušalintas, kai iš pagal Baudžiamojo proceso kodeksą pareikšti įtarimus ar kaltinimus įgaliojimus turinčio pareigūno gauna informacijos, kad darbuotojas įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinį sunkų arba labai sunkų nusikaltimą arba įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams. Šiuo atveju, įvertinus darbuotojų einamų pareigų pobūdį, atliekamas funkcijas ir kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių tolesnis jo pareigų vykdymas būtų nesuderinamas su pareikštais įtarimais ar kaltinimais, darbuotojas gali būti nušalinamas iki 6 mėnesių laikotarpiui. Prireikus šios priemonės taikymas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių. Pratesimų skaičius neribojamas, bet visais atvejais nušalinimas negali trukti ilgiau kaip iki baudžiamojo proceso pabaigos.“

3. Buvusias 26 straipsnio 3–6 dalis laikyti atitinkamai 4–7 dalimis.

 

4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės kontrolieriaus ir valstybės kontrolieriaus pavaduotojų darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatyme.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės kontrolės darbuotojo, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus darbuotojus, pareiginė alga nustatoma taikant ne mažesnį kaip šio straipsnio 6 dalyje nurodytai pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų pareigybių grupei darbo apmokėjimo sistemoje nustatyto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalo . Valstybės kontrolės darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis negali viršyti valstybės kontrolieriui nustatyto darbo užmokesčio.

3. Pakeisti 28 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga ar jos pastovioji dalis apskaičiuojama pareiginės algos ar jos pastoviosios dalies koeficientą dauginant iš bazinio dydžio.“

4. Pakeisti 28 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Administracijos vadovo pareiginė alga nustatoma taikant pareiginės algos koeficientą , ne mažesnį kaip 2,6.“

5. Pakeisti 28 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Valstybės kontrolės darbuotojų, kurie eina struktūrinio padalinio vadovo ar jo pavaduotojo, ar kito darbuotojo, kuris turi tiesiogiai pavaldžių asmenų, pareigas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas negali būti mažesnis kaip 1,6. Valstybės kontrolės darbuotojų, išskyrus Valstybės kontrolės darbuotojus, kurie atlieka ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas negali būti mažesnis kaip 0,6. Valstybės kontrolės darbuotojų, kurie atlieka ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas negali būti mažesnis kaip 0,55. Šioje dalyje nurodytiems Valstybės kontrolės darbuotojams konkrečius pareiginės algos pastoviosios dalies dydžius nustato valstybės kontrolierius darbo apmokėjimo sistemoje iš konkrečiai pareigybei nustatyto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalo. Darbo apmokėjimo sistemoje detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (žinojimo ir žinių sudėtingumas, problemų sprendimas, veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms gebėjimų turėjimas ir pan.).“

6. Pakeisti 28 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos nustatomos Valstybės kontrolės darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje. Pareiginės algos kintamoji dalis negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 80 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. Pareiginės algos kintamąją dalį sudaro priemokos: už darbą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito Valstybės kontrolės darbuotojo darbo funkcijas, arba už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, arba už darbą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant nustatytas darbo funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės.“

7. Pakeisti 28 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Duomenys apie Valstybės kontrolės darbuotojų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Papildomos kasmetinės atostogos

Valstybės kontrolės darbuotojui suteikiant papildomas kasmetines atostogas pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 2 dalį, į ilgalaikio nepertraukiamojo darbo toje pačioje darbovietėje laiką įskaitomi tarnybos Lietuvos valstybei metai, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas