Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos

MARIJAMPOLĖS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS ĮSTATYMO NR. XI-1907

2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d.    Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

Zona steigiama 49 metams. Zonos veiklos terminas gali būti pratęstas tik įstatymu.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Zonos teritorijoje esantys žemės sklypai išnuomojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo ir šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Zonos teritorija be aukciono išnuomojama zonos valdymo bendrovei 99 metams.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys Virginijus Sinkevičius