Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 4 ir 104 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas, savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių suplanuotas ir panaudotas lėšas (sumas, sudarytas sutartis, informacijos rengėjus, paslaugų teikėjus ir pan.), skirtas veiklos viešinimui, įvaizdžio formavimui ir visuomenės informavimui bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

 

2 straipsnis.  104 straipsnio pakeitimas

Papildyti 104 straipsnį 3 dalimi:

3. Savivaldybės metiniame finansiniame plane numatomos lėšos savivaldybės veiklos viešinimui, įvaizdžio formavimui ir visuomenės informavimui. Šiomis lėšomis apmokėta viešoji informacija yra aiškiai pažymima kaip užsakomoji informacija. Dalis šių lėšų skiriama savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) veiklos viešinimui, jos dydis nustatomas porporcingai savivaldybės tarybos narių, priklausančių mažumai (opozicijai), skaičiui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

Šis Įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                          (Parašas)                      Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė